Архив обявиЗаглавие
Добавена на
Изтекла на
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността юрисконсулт19 July 201731 July 2017
Списък на допуснати кандидати07 July 201713 July 2017
Обява за конкурс21 June 201704 July 2017
О Б Я В А на основание Заповед № АП-03-15-151 от 17.05.2017 г. на Областния управител на Област Смолян18 May 201722 June 2017
Заповед за определяне на купувач09 May 201719 May 2017
ПОКАНА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“(ОУТР). Пакетът документи е достъпен в секция «Документи».06 Februray 201731 March 2017
Съобщение за публично обявяване за изясняване на обществен интерес относно инвестиционно намерение за община Златоград 20 December 201605 January 2017
Съобщение за публично обявяване за изясняване на обществен интерес относно инвестиционно намерение за община Рудозем20 December 201605 January 2017
Съобщение за публично обявяване за изясняване на обществен интерес относно инвестиционно намерение за община Смолян20 December 201605 January 2017
Заповед относно спечелил търг24 November 201624 November 2016
Заповед, относно спечелил търг11 May 201630 May 2016
Обява за търг25 March 201627 April 2016
Резултати от писмен изпит за длъжността- Юрисконсулт07 March 201608 March 2016
Списък на допуснати кандидати за длъжността – Юрисконсулт 25 Februray 201608 March 2016
Обществено обсъждане на Подробни устройствени планове за обект “Проектиране и изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт “Рудозем – Ксанти”24 Februray 201631 May 2016
Областна администрация Смолян обявява конкурс за длъжността – Юрисконсулт към дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”08 Februray 201622 Februray 2016
Разрешение за строеж № 29 от 01.02.2016 г.04 Februray 201604 Februray 2016
Заповед за доброволно освобождаване на държавен имот - главна пътна комуникация Смолян17 December 201530 January 2016
Заповед за спечелил търга19 May 201406 June 2014
Обява за търг31 March 201430 April 2014
Допълнение към покана за консултации25 March 201429 March 2014
Изтегли Декларация по чл. 65 и 66 от ИК25 March 201429 March 2014
Покана за консултации за определяне състав на РИК Смолян24 March 201429 March 2014
Публична покана, относно избор на изпълнител на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".19 March 201427 March 2014
Заповед за спечелил търг06 Februray 201420 Februray 2014
Заповед за определяне на наемател27 January 201410 Februray 2014
Обява за търг за чайна08 January 201427 January 2014
Обява за търг за офис №41320 December 201322 January 2014
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е В П Р О Ц Е Д У Р А З А В Ъ З Л А Г А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А З А У С Л У Г А П О Р Е Д А Н А Г Л А В А V О Т З О П - Ч Р Е З О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А С П Р И Л А Г А Н Е Н А О П Р О С Т Е Н И П Р А В И Л А, С П Р Е Д М Е Т: „Изработване на виртуална платформа за популяризиране и представяне на туристическия потенциал на партньорите по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“.Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".20 December 201328 Februray 2014
Производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Популяризиране на туристическия потенциал чрез организиране и провеждане на демонстрационен тур по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".06 November 201313 November 2013
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс11 October 201319 October 2013
Публична покана, относно избор на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – с предмет: „Доставка на гориво (бензиново гориво А 95 Н и дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Смолян, чрез карти за безкасово плащане”. Пакетът от документи по същата, може да бъде намерен в секция Документи – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.08 October 201318 October 2013
Обява за търг за офис №41226 September 201330 September 2013
Обява за конкурс24 September 201305 October 2013
Производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Организиране и провеждане на пътуване и настаняване по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".19 September 201327 September 2013
Публична покана, относно избор на изпълнител на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за професионалисти по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“ Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".25 July 201302 August 2013
Покана, относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Изследване на пограничния транспортен трафик на територията на Република България“ по проект „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" с акроним ACROSSEE, по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013". Пакетът от документи по същата, може да бъде намерен в секция Документи – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.08 May 201316 May 2013
Производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за ДОСТАВКА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОПОЙНТ СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН” по проект JTI-TARGET. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".15 April 201323 April 2013
Консултации за състав на РИК - Смолян за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.19 November 201223 November 2012
Обществена поръчка за „УСЛУГА” с наименование: „Разработване, отпечатване и издаване на информационни и рекламни материали по проект „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони”- GREEN MOUNTAIN. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Документи – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.29 October 201206 November 2012
Обява за търг17 October 201215 November 2012
Списък на допуснати кандидати05 October 201211 October 2012
Обществена поръчка за услуга: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и осигуряване на автомобилен и автобусен транспорт при пътувания в страната и чужбина свързани с изпълнението на дейностите по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” . Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Проекти – Настоящи проекти.28 September 201205 October 2012
Обществена поръчка за услуга: „Организиране и провеждане на фестивали на изкуството и културата в област Смолян” по проект JTI-TARGET. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".28 September 201205 October 2012
Обява за конкурс18 September 201228 September 2012
Резултати от конкурс12 September 201219 September 2012
Резултати от първи етап на конкурс04 September 201205 September 2012
Обява за търг за офис №429 August 201227 September 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търга15 August 201228 August 2012
Списък на допуснати кандидати10 August 201217 August 2012
Обществена поръчка за услуга: „Информационно обезпечаване и планиране на развитието на туризма в област Смолян” ПО ПРОЕКТ JTI-TARGET. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013"25 July 201221 September 2012
Обява за конкурс24 July 201203 August 2012
Обява за търг11 July 201209 August 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търг15 June 201229 June 2012
Обява за търг23 May 201221 June 2012
Обява за търг11 May 201212 June 2012
Резултати от конкурс16 March 201221 March 2012
Резултати от конкурс13 March 201216 March 2012
Списък на допуснати до интервю за длъжност "Младши юрисконсулт"09 March 201214 March 2012
Списък за интервю07 March 201209 March 2012
Списък на допуснати кандидати28 Februray 201205 March 2012
Обществена поръчка за услуга : „СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА” ПО ПРОЕКТ CONNECTION. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013" 24 Februray 201224 May 2012
Списък на допуснати кандидати13 Februray 201228 Februray 2012
Покана до "СТАР МОТОРС" ЕООД13 Februray 201215 Februray 2012
Обява за конкурс09 Februray 201219 Februray 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търга 01 Februray 201214 Februray 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търга 01 Februray 201214 Februray 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търг01 Februray 201214 Februray 2012
Обява за конкурс26 January 201205 Februray 2012
Обществена поръчка за услуга : СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ ПО ПРОЕКТ REPORT. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013" 26 January 201226 April 2012
Обява за конкурс06 January 201219 January 2012
Обществена поръчка за услуга : ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ПО ПРОЕКТ CONNECTION. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013" 03 January 201201 Februray 2012
Обява за търг29 December 201129 January 2012
Обява за търг29 December 201129 January 2012
Обява за търг29 December 201129 January 2012
Обява за търг за учредяване на право на строеж23 November 201128 December 2011
Обществена поръчка за доставка на автомобили по проект REPORT. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013" 11 November 201123 December 2011
Обява за търг09 November 201108 December 2011
Заповед на Областен управител за спечелил търг24 October 201131 October 2011
Обява за търг за офис29 September 201117 October 2011
Заповед на Областен управител спечелил търга 29 July 201112 August 2011
Обява за търг за офис №722 June 201126 July 2011
Обява за търг за офис №615 June 201104 July 2011
Обява за офис №10131 May 201103 July 2011
Обява за офис №131 May 201103 July 2011
Обява за офис №10231 May 201103 July 2011
Покана за правен консултант ETC REPORT10 May 201125 May 2011
Покана за правен консултант ETC CONNECTION10 May 201125 May 2011
Покана за ръководител на проект ETC REPORT21 April 201120 May 2011
Покана за финансов мениджър ETC REPORT21 April 201120 May 2011
Покана за технически сътрудник ETC REPORT21 April 201120 May 2011
Покана за ръководител на проект ETC CONNECTION21 April 201120 May 2011
Покана за финансов мениджър ETC CONNECTION21 April 201120 May 2011
Покана за технически сътрудник ETC CONNECTION21 April 201120 May 2011