Териториални звена

Министерски съвет на Република България

Териториална дирекция „Национална сигурност” – Смолян

Министерство на вътрешните работи

Областна дирекция на МВР – Смолян
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян
Регионална дирекция „Гранична полиция” – Смолян

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Смолян
Районна здравноосигурителна каса – Смолян
Център за спешна медицинска помощ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян
Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция
Областна дирекция „Земеделие” – Смолян
Отдел „Рибарство и контрол” Смолян към ИАРА
Териториален областен офис за съвети в земеделието
Регионална служба на „Контролно техническа инспекция”
Регионална дирекция по горите – Смолян
Южноцентрално държавно предприятие – Смолян

Министерство на културата

Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”

Министерство на образованието и науката

Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян
Басейнова дирекция източнобелморски район, Регионално бюро – Смолян

Министерство на отбраната

Военно формирование 28330

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Регионален отдел „Национален строителен контрол” - Смолян на РДНСК Южен централен район
Областно пътно управление – Смолян
Служба по „Геодезия, картография и кадастър”
Териториално звено на „Гражданска регистрация и административно обслужване”
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Областен отдел „Автомобилна администрация” - Смолян

Министерство на труда и социалната политика

Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Смолян
Дирекция „Инспекция по труда” – Смолян
Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Пловдив
Дирекция „Бюро по труда” Смолян
Дирекция „Бюро по труда” Девин
Дирекция „Бюро по труда” Мадан
Дирекция „Бюро по труда” Златоград


Министерство на финансите

Митническо бюро – Смолян
TД на НАП – Пловдив, офис Смолян

Държавна агенция „Архиви”

Отдел „Държавен архив” - Смолян към Дирекция „Регионален държавен архив” – Пловдив

Национален статистически институт

Отдел „Статистически изследвания” - Смолян към ТСБ – Юг с център гр. Пловдив

Националният осигурителен институт

Териториално поделение – Смолян на НОИ

„Български пощи” ЕАД

Областна пощенска станция – Смолян

ЕВН България

„КЕЦ - Смолян” - EВН България
„КЕЦ - Чепеларе” - EВН България
„КЕЦ - Девин” - EВН България
„КЕЦ - Златоград” - EВН България

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД – мрежови експлоатационен район

Пловдив, мрежови експлоатационен подрайон Смолян

РД на Комисия за защита на потребителите - Пловдив, отдел Смолян


Културни институции

Планетариум с Национална астрономическа обсерватория – Смолян
Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян
Художествена галерия – Смолян
Изложбена зала „Петър Стайков” – Клуб на дейците на културата
Регионална библиотека „Николай Вранчев”