ПРОВЕДЕНА Е СКАЙП-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

26 Септември 2014, 1070 прочита

В Областна админинстрация – Смолян продължава реализацията на дейностите по проект „Със знания нови - за успехи сме готови”. Той е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № 13-22-69/18.02.2014 г.
В съответствие със заложеното в апликационната форма на проекта, на 25 септември бе осъществена скайп-връзка с гръцки партньори по проекти на Админинстрацията. В нея активно се включиха експерти, участници в двете групи от надграждащия курс за специализирани чуждоезикови знания. Проведени са реални разговори, с цел подобряване на уменията за международни контакти. Комуникационните умения на обучаемите са демонстрирани чрез проведени разговори на английски език. Беше проявен интерес от двете страни за провеждане на двустранна среща за обмяна на опит и добри практики. Постъпиха предложения и идеи за бъдещи нови съвместни проекти. От преподавателките се изрази задоволство от направената демонстрация на повишените знания и умения от обучаемите. Всеобщо беше желанието да се търсят възможности за продължаване на проекта, за надграждане на дейностите със стремеж за още по-високо ниво на владеене на езика.
Всички заложени дейности по проекта се изпълняват в срок. До края на проекта остават по-малко от 2 месеца, в които ще продължи обучението по английски език в двете сформирани групи. Ще бъдат проведени още специализирани обучения в Института по публична админинстрация-София по теми, свързани с професионалните интереси на експертите. Освен това предстои провеждане на обучение на целия колектив по темата „Административна етика и протокол”.
Водеща организация по проекта е Областна администрация Смолян. Продължителността на проекта е 9 месеца.