Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

02 Октомври 2014, 1135 прочитаЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
дата: 09 октомври 2014 г. /четвъртък/
начало: 11.00 часа
място: гр. Смолян, Областна администрация, бул. България №14

На 09 октомври 2014 г. в град Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на инж. Димитър Кръстанов, областен управител на област Смолян. На него ще присъстват: представители на министерства; областните управители от областите от ЮЦР; кметове и представители на общините от района; представители на синдикални и браншови организации и други заинтересовани лица.
Г-жа Ирена Владимирова и г-н Васил Зарков – представители на Обединение “ЕКОРИС – БАКК”, което е изпълнител на последващата оценка на Регионалния план за развитие /РПР/ на Южен централен район, ще запознаят присъстващите с процеса по изготвяне на оценката на РПР на ЮЦР за периода 2007-2013 г. Съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за регионалното развитие за изпълнението на документите за стратегическо планиране се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие. Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.
През програмния период 2014-2020 г. страната ни ще има достъп до нов инструмент, разработен с цел борба с крайните форми на бедността и социалното изключване – Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се. Той следва да допълни съществуващите инструменти за сближаване на Европейския социален фонд, като ще насочи усилия към най-тежките форми на бедността и недоимъка на храна, както и материалните лишения. Представител на Агенцията за социално подпомагане ще представи Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 г.
По време на заседанието г-жа Дора Христова – управител на Областен информационен център – Кърджали, ще запознае присъстващите със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Г-жа Христова ще информира и относно готовността на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.,
Представител на Секретариата на РСР на ЮЦР ще изнесе обобщена информация по изпълнението на Оперативните програми /2007-2013 г./ на територията на ЮЦР за първото полугодие на 2014 г.
Г-жа Даниела Опълченска, секретар на РСР на ЮЦР, ще представи проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР за 2015 г., който ще бъде обсъден от членовете на РСР на ЮЦР по време на заседанието.
На заседанието представител на Областна администрация Смолян ще запознае присъстващите с възможностите на информационна система, улесняваща работата на РСР на ЮЦР.
Г-н Кирил Желязков – главен директор „Браншови организации“ в Българска стопанска камара, ще изнесе информация относно проект „България-Гърция“ (2007-2013).