Обучение по „Административна етика и протокол”

08 Ноември 2014, 1044 прочита

Институт за управление на програми и проекти - София извърши обучение на колектива на Областна админинстрация-Смолян на тема: „Административна етика и протокол”. Това е една от последните дейности от реализацията на проект на Областна админинстрация с наименование „Със знания нови - за успехи сме готови”, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация, Бюджетна линия BG051PO002/ 12/2.2- 08, Договор № 13-22-69/18.02.2014 г.
Водеща обучението бе професор д-р Даниела Сотирова, която заедно със своя екип от професионалисти подготви и изнесе презентации по актуални въпроси, свързани с темата. Решавани бяха казуси, тестове и реални ситуации. Проведоха се дискусии, обучаваните бяха оценявани. В края на обучението бяха връчени удостоверения за участие в обучителния курс на всеки служител и ръководител от Админинстрацията
Дадени бяха предложения и идеи за бъдеща работа. Професор д-р Даниела Сотирова направи обобщение и анализ на проведеното обучение, като отбеляза, че са дадени нови знания и подходи за прилагане на етични стандарти при вземане на решения и при ефективното и етично делово общуване.
Участниците изразиха мнение, че реализацията на дейността допринася за изпълнение на общата цел на проекта, а именно: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.