ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

12 Ноември 2014, 1227 прочита

Приключи проект на Областна админинстрация – Смолян с наименование „Със знания нови - за успехи сме готови”. Той бе финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № 13-22-69/ 18.02.2014 г.
На 12 ноември 2014 г. в Областна администрация-Смолян се проведе заключителна пресконференция, на която Областният управител инж. Димитър Кръстанов обяви успешното приключване на проекта.
В началото на пресконференцията той приветства представителите на медиите с добре дошли и изрази удовлетвореност от постигнатите резултати по този проект.
«Това е третият успешен проект по ОПАК, който се реализира в Областна админинстрация по тази програма, което е безспорен показател за висок админинстративен капацитет» - сподели инж. Кръстанов.
Подробна информация за постигнатите цели, реализираните дейности и резултатите даде ръководителя на проекта инж. Радка Тунева-Янчевска. Тя обяви, че са проведени всички заложени дейности по проекта, като отбеляза, че с провеждане на 30 професионални обучителни курса от каталога на Института по публична администрация се е отговорило на нуждата от повишаване на квалификацията на служителите. Надградените специализирани чуждоезикови знания за 23-ма представители от Админинстрацията пък са предпоставка за подобрени комуникационни умения. Обучението на тема „Административна етика и протокол” е било посрещнато от колектива като изключително полезно и навременно.
Реализираните дейностите по проекта са оказали трайно и положително въздействие върху капацитета на човешките ресурси, работещи в Областна администрация-Смолян, което е един резултат, гарантиращ устойчивост. В резултат предприетите дейности за информиране и публичност са задоволени интересите на местните заинтересовани страни за повишеното ниво на заетите в публичния сектор.
Като цяло бе изразена положителна оценка за постигнатото по проекта.
Проведе се дискусия, на която Областният управител и представителите на екипа дадоха отговори.
Водеща организация по проекта бе Областна администрация Смолян. Продължителността на проекта беше 9 месеца.