ПРИКЛЮЧИ ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОПАК

11 Ноември 2014, 1006 прочита

Служителите от Областна админинстрация-Смолян, участващи в специализираното чуждоезиково обучение, напълно оправдаха участието си в проект с наименование „Със знания нови-за успехи сме готови”. Проектът се реализира по Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № 13-22-69/18.02.2014г.
В съответствие със заложените дейности в проектното предложение, приключи курса за чуждоезиково обучение сред колектива на Админинстрацията. На 10 ноември 2014 г. бяха връчени удостоверения на участниците, успешно преминали поредното ниво на обучение, от Цветанка Генчева-Изпълнителен директор на Дружество за разпространение на знания -Смолян, на която организация бе възложено обучението,.
В 6-месечното обучение се включиха 23-ма служители, които бяха разделени в две групи. Бяха проведени реални разговори с англичани, на които обучаемите демонстрираха разговорните си умения в проведените дискусии. Всички участници бяха подложени на изходящ тест за оценка на получените знания. Бяха показаха добри резултати.
Доброто управление на човешките ресурси е фактор, без който реформата в държавната администрация е трудно осъществима. Капацитетът на администрацията е предпоставка както за успешното въвеждане на принципите на по-добро управление, така и за подобряване на административното обслужване. Добрата администрация е важен фактор за привличане на инвестиции в региона. Комуникационните умения са от изключителна важност.
С изпълнение на тази дейност се допринесе за постигане на общата цел на проекта, а именно: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.