В община Смолян започва изпълнението на проект „Овластяване за достоен живот" по Програмата за подкрепа на НПО в България

18 Ноември 2014, 1209 прочита

На 27.10.2014г. Дружеството за разпространение на знания /ДРЗ/ - Смолян сключи договор и стартира изпълнението на проект BG 05/868 „Овластяване за достоен живот" по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.
Проектът е разработен във Втория конкурс за набиране на проектни предложения в тематичната област „Социално включване и овластяване на уязвими групи”. Неговата продължителност е 12 месеца. Общата стойност на проекта е 49 924,50 евро, от които 44 929,50 евро е размерът на безвъзмездната финансова помощ от Програмата, а останалите средства в размер на 4 995, 00 евро са собствен принос на ДРЗ-Смолян, съобщи Цветанка Генчева, ръководител на проекта. Целева група на проекта са възрастни хора в предпенсионна и пенсионна възраст от десет малки села в община Смолян и членовете на сдружението. Ползватели на резултатите на проекта са местната общност, заинтересовани страни.
Защо се насочихме към проблемите на социалното включване и овластяването на възрастните като уязвима група? В община Смолян в резултат на обезлюдяване на малките населени места се маргинализират възрастни хора, останали сами вследствие миграцията на деца и внуци. В много села се чувства недостиг от обществени услуги. Липсват нагласи и умения на общността на възрастните и стари хора да поставя проблемите и да отстоява интересите си.
С проекта си поставихме за цел да се овластят 30 представители на общността от десет села в общината, като се създадат условия те да поставят публично проблемите си и предприемат действия за разрешаването им. Ще търсим съдействието на кметовете и кметски наместници, на местните читалища и пенсионерски клубове за провеждане на срещи в селата Арда, Могилица, Смилян, Соколовци, Левочево, Момчиловци, Търън, Виево, Петково и Славейново, на които ще бъдат издигнати тези лидери на местните общности. С тях ще се проведат обучения за водене на застъпническа кампания. В провеждането й те ще бъдат моторът и активен участник на дейностите – ще извършат с помощта на експерти по проекта проучване за нагласите и проблемите на общността сред своите съселяни. В свои работни групи, на срещи и кръгли маси ще изведат основни проблеми на общността и ще формират Застъпнически съвет. Като ключово послание ще формулират предложения до институции, местна и държавна власт, ще вземат решения къде и как да насочат усилията си за решаване поставените проблеми. Овластените възрастни ще се обучат да работят с медиите, да организират срещи и да изготвят обръщения и писма към заинтересовани лица. Те ще участват и в организирането на тематичен цикъл беседи по селата.
Предвидена е широка информационна кампания, изготвяне и разпространение на информационна и рекламни материали, които да ни подпомогнат в информирането и мотивирането на общността за активно участие в проекта.
Какво очакваме от проекта - да се оформи група от обучени, мотивирани и овластени лидери на общността от 10 села, да се формулират важни местни проблеми от значение за възрастните хора, да се проведе резултатна застъпническа кампания по тези проблеми.
Дейностите и резултатите от проекта ще допринесат за социалната активност на възрастните хора в малките населени места в община Смолян. Като резултат очакваме да нарасте социалният капитал и да се увеличат ресурсите на гражданското общество в община Смолян.