Проведе се заседание на Постоянната епизоотична комисия във връзка с въвеждането на превантивни мерки срещу разпространението на заболяването инфлуенца по птиците

24 Ноември 2014, 1046 прочита

Днес, под председателството на областния управител инж. Димитър Кръстанов, се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия /ПОЕК/. Във връзка с изпълнението на Заповед № РД 11-1824/18.11.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, директорът на ОДБХ-Смолян д-р Сава Бозуков и д-р Валентина Мелемова, началник отдел „Здравеопазване на животните” към ОДБХ-Смолян, запознаха областния управител с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания.
Във връзка с това бяха обсъдени редица превантивни мерки за предотвратяване възникване и разпространение на заболяването на територията на област Смолян. Част от мерките се свеждат до организиране на съвместни проверки с представители на Ловно-рибарските дружества и Държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици /живеещи в градска среда птици/, осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, провеждане на периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни и диви птици. Посочени бяха и необходимите конкретни действия, които собствениците и управителите на птицевъдни обекти и "задни дворове" трябва да осъществяват. Основно те са задължени да не допускат контакт между диви и домашни птици, в т.ч. излизането на птиците извън дворовете на стопаните, да съхраняват в закрити помещения фуражите за тяхното изхранване, да уведомят незабавно обслужващия ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното им състояние.
На заседанието беше посочено още, че най-застрашени от заболяването са 10 области в страната, през които преминава т.нар. миграционен път на птиците „Виа Понтика”. Област Смолян е извън този обсег и засега тя не е поставена под постоянен надзор. Според специалистите от ПОЕК заболяването се характеризира с почти 100 % заболеваемост и смъртност при птиците, но бе подчертано, че няма опасност за хората. Стриктно се следи и се спазва Националната програма за надзор на инфлуенцата по птиците.
От своя страна Областният управител изтъкна необходимостта от системен и координиран подход към прилагане на мерките от всички отговорни институции за предотвратяване възникване и разпространение на заболяването на територията на област Смолян. В края на днешното заседание, инж. Кръстанов поиска информация и за окончателните резултати от борбата със заболяването „син език” и как протича обезщетяването на стопаните. От ОДБХ заявиха, че вече повече от 20 дни в област Смолян няма регистриани случаи на умрели животни от заболяването. В момента тече поетапно разплащане на обезщетенията с животновъдите. Първия транш на плащанията е извършен през изминалата седмица и е бил в размер на 137 320 лв., с които са обезщетени стопаните на 919 овце, 14 говеда и 3 кози. Тази седмица се очаква да се получи втори транш от 79 170 лв., с които ще се обезщетят 489 овце, 16 говеда и 1 коза. Област Смолян е една от първите области, в които се извършва разплащане с животновъдите.