СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

12 Декември 2014, 952 прочита


На 11 декември 2014 г. в град Смолян се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район под председателството на г-н Недялко Славов – областен управител на област Смолян. На него присъстваха: заместник министъра на Регионалното развитие и благоустройството – г-н Иван Аспарухов, представители на министерства; областните управители от областите от ЮЦР; кметове и представители на общините от района; представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ и други заинтересовани лица.
На предходното заседание на РСР на ЮЦР присъстващите бяха запознати с методиката за извършване на последващата оценка на Регионалния план за развитие /РПР/ на Южен централен район, с целта на оценката и основните акценти на анализ. Това бе направено от представителите на Обединение “ЕКОРИС – БАКК”, което е изпълнител на последващата оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г. На това заседание г-н Васил Зарков и г-жа Цвета Наньова представиха заключителния доклад по изготвянето на оценката.
На заседанието бе извършена актуализация на членовете на РСР на ЮЦР в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз 2007-2013 г. Бяха определени и членовете на РСР на ЮЦР в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и програмите, съфинансирани от фондовете на ЕС 2014-2020 г.
Г-жа Борислав Тафраджийски от Обединение „Регионални анализи за 2014+” запозна присъстващите с окончателните резултати от актуализирания социално-икономически анализ на регионалното развитие в България за нуждите на ОП ”Региони в растеж” 2014-2020 г. Този анализ е проект, изпълняван от Обединение „Регионални анализи 2014+” в рамките на проект на МРРБ „Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.” Включени са дейности като: сравнителен анализ на българските райони: междурегионални и вътрешнорегионални различия, в т.ч. и сравнение с регионите на ЕС; изследване на специфичните териториални характеристики; изследване на градското развитие; анализ на националните секторни политики от регионално значение, които остават извън политиката на устойчиво градско развитие и др.
Г-н Александър Тонков и г-н Велизар Петров - представители на Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив, запознаха присъстващите с изпълнението на проекта GREENINFRANET - мрежа за познание и опит в областта на зелената инфраструктура. Това е проект с партньори от 11 региона от различни европейски страни. Те работят заедно, за да подпомогнат развитието и прилагането на зелена инфраструктура в региони от ЕС чрез обмяна на опит и знания и чрез идентифициране, анализ и трансфер на добри практики. Проектът стартира през април 2012 г. и е финансиран от програмата на Европейския съюз INTERREG IVC.
На съвместното заседание представители на управляващите органи на оперативните програми представиха на членовете на РСР на ЮЦР актуална информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми 2007–2013 г., съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района. Те представиха и Индикативните годишни работни програми за предстоящите процедури по оперативните програми 2014-2020 г.