Среща с миньорите

16 Януари 2015, 1236 прочита

Днес, 16 януари 2015 г., по инициатива на областния управител Недялко Славов, в град Мадан бе проведена среща-дискусия с представители на минно-добивната и преработвателна промишленост в област Смолян. Това беше изнесено заседание на възстановения Областен съвет за тристранно сътрудничество, който формат търси партньорство и равноправен диалог между работодатели, синдикати, и държава в лицето на регионални органи и местна власт.
На срещата присъстваха представители на работещите в минодобива на територията на цялата област, а от страна на работодателите - Ружа Бодурова от „Горубсо Златоград” АД, Сергей Атанасов -изпълнителен директор на Консорциум „Върба - Батанци“ и инж. Митко Младенов - изпълнителен директор на „Рудметал” АД – гр. Рудозем. Двата синдиката бяха представени чрез регионалните структури, но и с подразделенията им в „Горубсо-Мадан”. Регионалните структури бяха представени с участието на директорите на ТП на НОИ Смолян Вяалентин Гаджев, Областна инспекция по труда – инж. Даракчиева, Таньо Караманолов от Тп на НАП – Смолян, и Веска Павлова от ДБТ Мадан. От страна на домакина - община Мадан, участваха зам. кмета Явор Орлов и секретаря на общината – Бисер Минчев. Освен областният управител, присъства и неговият заместник Андриян Петров.
По същество срещата бе работен диалог, целящ постигане на обща позиция между държава и местни власти, синдикати и работодатели в контекста на обсъжданите промени в осигурителната система и пенсионна реформа в национален мащаб. Както каза в самото начало г-н Славов, тази дискусия е важна, защото излъчените предложения от нея биха улеснили съответните министерства и ангажирани органи при вземане на решения и последващото им нормативното разписване. От друга страна, конкретните мнения и позиции на самите работещи, ще позволи да се защитят адекватно техният интерес и социално-икономическата стабилност на региона ни.
След проведената дискусия и различни изказвания, участниците се обединиха около становището, че е необходимо да се извърши максимално удължаване срока на действие по § 4 от ПЗР на КСО и след 31.12.2015 година , или минимален „гратисен” период от 5 години; разграничаване на работещите групи по професии, попадащи към настоящия момент в първа категория труд; внедряване на стандарти от страна на държавата според тези специфични условия на труд и безопасност с ясни параметри и срокове за тяхното въвеждане, и други. Областният управител внимателно следи дискусията, като пое ангажимент да обедини коментарите в единна позиция на Областният съвет за тристранно сътрудничество, с която да бъдат запознати министъра на социалното министерство и министъра на финансите, в най-кратък срок.