Национален информационен семинар ще се проведе в София

24 Януари 2015, 1141 прочитаНа 29.01.2015г. в гр. София ще се проведе национален информационен семинар по Програмата за сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020, съобщи Жасмина Бошнакова – главен експерт “Регионално развитие” в Областна администрация – Смолян. Тя напомни, че срокът за участие е до 26.01.2015г. Семинарът се организира съвместно от Секретариата на Програмата и Главна дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, в качеството на Национален орган и Национално звено на контакт в България по Програмата. Допустими партньори по програмата са градове (общини), сдружения и местни агенции. Желаещите могат да вземат участие като попълнят регистрационна форма онлайн на следния линк //goo.gl/forms/gty5qvRJNt. Допълнителна информация можете да получите в сайта на МРРБ.


На 29.01.2015 год. в София ще се проведе национален информационен семинар по Програмата за сътрудничество УРБАКТ ІІІ 2014-2020, срока за регистрация за участие е до 26.01.2015 год. На регистрираните до 26 януари 2015 г. участници ще бъде изпратена покана от МРРБ и дневен ред.
Семинарът се организира съвместно от Секретариата на Програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на Национален орган и Национално звено за контакт в България по Програмата.
Програмата УРБАКТ ІІІ обхваща всичките 28 държави – членки на Европейския съюз, както и двете страни партньори: Норвегия и Швейцария. Програмата се фокусира върху специфичен инвестиционен приоритет в рамките на тематична цел 11: „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация“ чрез единствена Приоритетна ос – „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“.
Дефинирани са четири специфични цели на ОП УРБАКТ III, които ще бъдат реализирани от партньорите в проекти чрез участието им в три вида мрежи: Мрежи за планиране на действия, Мрежи за изпълнение и Мрежи за трансфер на опит.
Допустими партньори по програмата са градове (общини), сдружения и местни агенции. Съгласно решението на Министерския съвет българските партньори в проекти ще получават подкрепа в размер на 15% национално съфинансиране. ОП УРБАКТ ІІІ ще допринесе за постигане на целите на „Европа 2020“, предоставяйки механизъм, с който участващите заинтересовани страни да разработват и осъществяват по-добри политики и действия за интелигентна, приобщаваща и устойчива урбанистична политика в градовете.
Моля да се регистрирате за участие, като попълните регистрационна форма онлайн на следният линк: http://goo.gl/forms/gty5qvRJNt , не по-късно от 26 януари 2015 г.
Работен език: английски с осигурен консекутивен превод на български.
Местата за участие са ограничени.
За повече информация може да се обърнете към следните служители на ГД УТС, МРРБ:
Н. Иванова
младши експерт,
отдел "Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство"
Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
гр. София, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" 17- 19 ет. 5 ст. 512
тел. +359 2 94 05 277
факс +359 2 987 07
Главен експерт: Петя Викторова
Телефон: 02 94 05 302
Е-поща: pviktorova@mrrb.government.bg
Старши експерт: Станислава Димитрова
Телефон: 02 94 05 302
Е-поща: SBabalova@mrrb.government.bg
Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на програмата- http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020/на Програмата и на сайта на МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/