Съобщение за отваряне на оферти във връзка с публична покана с предмет „Доставка на гориво (бензиново гориво А 95 Н и дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Смолян, чрез карти за безкасово плащане”

21 Март 2015, 848 прочита

Отварянето на офертите на участниците, подали предложение за участие в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:
„Доставка на гориво (бензиново гориво А 95 Н и дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Смолян, чрез карти за безкасово плащане”, публикувана в Профила на купувача на интернет страницата на Областна администрация-Смолян на интернет адрес: http://www.region-smolyan.org/staticpage.php?id=46 и на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9039661, ще се проведе на 24.03.2015 г. от 11:00 часа в Заседателна зала № 201, находяща се на втори етаж на административната сграда на Областна администрация - Смолян, на адрес: гр. Смолян, бул. "България"№14.
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, към който препраща текстът на чл.101г, ал. 3 от същия закон, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.