Всички собственици на горски територии следва да предприемат незабавни действия за усвояването на падналата дървесина в областта

28 Април 2015, 1140 прочита

Всички собственици на горски територии следва да предприемат незабавни действия за усвояването на падналата дървесина в областта е едно от взетите решения на заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата, ръководеното от областния управител Недялко Славов. Участие в него взеха ръководителите и представители на РДГ – Смолян, ЮЦДП, държавните горски и ловни стопанства в област Смолян, РДПБЗН, ОД МВР, РИОСВ, РДГП, отдел „Рибарство и контрол”, ТД на НАП, и др.
На заседанието бяха представени доклади за състоянието на опазването на горите, дивеча и рибата през 2014 г. и 2015 г., обсъдиха проблемите и мерките, които следва да се предприемат за отстраняването на голямото количество паднала и пречупена дървесина, следствие на бедствието през м. март.
Инж. Емил Войводов член на УС на ЮЦДП - Смолян информира, че инвентаризираната повредена дървесина от държавни горски територии от област Смолян към настоящия момент възлиза на около 340 000 плътни куб. м., като нанесените щети са на площ от 6000 ха. Най-големите поражения от снеговала и снеголома са в териториалния обхват на ДГС – Златоград, ДГС – Смилян и ДГС – Славейно. Създадена е организация за усвояването на засегната дървесина, но предвид големия й обем в отделни държавни стопанства, както и отдалечеността на някои обекти се очаква оползотворяването й да приключи през 2016 г. Разпоредено е на териториалните поделения на ЮЦДП възлагането на добива на дървесината да се извършва чрез пряко договаряне.
В срок до 30 юни 2015 г. операторите на електроразпределителни мрежи трябва почистят дървесината от просеките на въздушните електропроводи, а горските стопанства да актуализират картите за движение на противопожарна техника и осигурят подстъпи до водоизточниците, са сред другите одобрени мерки. Препоръчва се до края на обявения пожароопасен сезон (15 ноември) всички собственици на горски територии да увеличат действията си за превенция и борба с горски пожари. Директорите на горските стопанства трябва да предоставят ежемесечна информация до областния управител за количества реализирана дървесина от извършената санитарна сеч.