Областна администрация Смолян отчете успешна реализация на проект „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

16 Ноември 2015, 801 прочита

В рамките на четири месеца, при осем часов работен ден, бе осигурена заетост на 316 безработни лица от територията на област Смолян.
Тази възможност бе дадена от Комитета за наблюдение на Оперативната програма и структурите на Агенция по заетостта, които на база активно отстояване интересите на региона от местните и регионална власти, традиционно високия процент безработица, и нуждата от предотвратяване щетите от бедствената обстановка през пролетта на настоящата година, одобриха тази сравнително висока квота за Смолян, от над 300 работни места.
Работодател по програмата бе областният управител, а общинските администрации, чрез партньорски споразумения бяха привлечени организационно при прякото възлагане на дейности на съответната територия. Приоритетно всички дейности бяха насочени към почистване на речни корита; поддръжка и ремонт на отводнителни съоръжения, намиращи се в близост до водните басейни; извършване на изкопни дейности, включващи копаене и запълване на дупки, канали и изкопи с ръчни инструменти в районите на реките; направа и ремонт на укрепителни и озеленителни мероприятия; извършване на общи строителни и довършителни дейности.
Отчитайки слабостите на програмите за временна заетост, извършеното по програмата на терен позволи на общините реално да преодолеят негативните последици от пролетта, но и да осигурят превенция за настъпващия зимен сезон.
Програмата бе с максимално широк обхват не само териториално. Въпреки диференцираните приоритетни групи на местния пазар на труда, бяха обхванати представители на всички регистрирани безработни лица.
Сключените рамкови договори за публичния сектор бяха със срок от 30 юни до 31 октомври 2015 година. Окончателните искания за плащане трябва да бъдат финализирани до 15 ноември 2015 година.
Според данни на Регионална служба по заетостта – Пловдив за последното деветмесечие, нивото на безработица за област Смолян е 17,9 %. В сравнение със същия период на миналата година е отчетено намаление от 2,1 %.