Областният съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян проведе заседание

16 Февруари 2016, 785 прочита

Днес се проведе заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян. Заседанието беше ръководено от заместник-областният управител Тодор Бозуков. Участваха инж. Петя Нешева - Регионален представител на Агенция за устойчиво енергийно развитие – Пловдив, Жасмина Бошнакова – главен експерт „Регионално развитие” в Областна администрация Смолян, Люба Тодорова – експерт в Областна администрация Смолян, Сава Савов – представител от „ВиК-Смолян”, Златка Николова - АРО, Николай Славов - ОСИ-Смолян, Павлина Димчевска - РИОСВ-Смолян, експертите от ЕВН България Цено Георгиев и Динко Атанасов, експерти от общините в област Смолян.
Инж.Петя Нешева запозна аудиторията със задълженията по Закона за енергийна ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и източниците на финансиране, както и с измененията и допълненията по тези закони. Тя презентира приоритетните оси, бюджета, потенциалните бенефициенти и целевите групи на ОП „Региони в растеж” 2014-2020, същността и функциите на фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.
Инж. Нешева представи и данни на национално и регионално ниво за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ) за 2015 и предходни години. В България за 2014 година делът на възобновяемите източници в производството на електроенергия е около 18%. До 2004 година в страната ни има само водно-електрически централи (ВЕЦ) от ВИ, първата вятърна централа е въведена в експлоатация през 2004година в Калчево (Ямболско), първата фотоволтаична централа – през 2006г. в Айтос, през 2007 – централа за производство на електроенергия от отпадни води, през 2011 – централа за производство на ток от биомаса в Доспат. Най-голям пик на въвеждането в експлоатация на фотовлтаични централи в България се наблюдава през 2012г.
На територията на област Смолян функционират общо 66 бр. eнергийни обекти с обща инсталирана мощност 258,44MW. В община Смолян функционират 9 ВЕЦ-а и 7 фотоволтаични централи (ФЦ), в община Баните – 3 ВЕЦ-а, в Борино – 2 ВЕЦ-а и 1 ФЦ, в Девин – 8 ВЕЦ-а и 1 ФЦ, в Доспат – 1 ВЕЦ, 3 ФЦ и 1 централа за производство на ток от биомаса, в Златоград – 1 ВЕЦ и 5 ФЦ, в Мадан – 2 ВЕЦ и 7 ФЦ, в Неделино – 1 ФЦ, в Рудозем – 4 ФЦ и в община Чепеларе – 2 ВЕЦ и 8 ФЦ.
Експертът по продажби от ЕВН България Динко Атанасов презентира услугите в областта на енергийната ефективност – енергиен доклад и обследване, които се предлагат от електроразпределителното дружество.
Експертите от общините в област Смолян дадоха информация за участието и сключените договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На територията на областта Сдруженията на собствениците са 57, в общините са постъпили 53 Заявления за интерес и финансова помощ, от които 51 са одобрените, тъй като в община Девин и в община Рудозем има по един блок, които не отговарят на изискванията на програмата. Сключените договори между общините и Сдружения на собствениците са 51. Такъв е и броят на изготвените протоколи на Областна администрация Смолян за допускане на Заявления за интерес и финансова помощ внесени от общините. 51 са и сключените договори между Община - Областен управител и Българска банка за развитие. Общият брой на самостоятелно обособените обекти с жилищно предназначение е 2430. Сключените договори за установяване на технически характеристики и обследване за енергийна ефективност са 48.
Във връзка с изпълнението на Програмата BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Министерството на енергетиката провежда в залата на х-л „Кипарис Алфа”, гр.Смолян, от 15 до 19 февруари обучение в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Допустими са всички представители на държавни, общински и областни администрации, училища, детски градини, болници и др., които са на постоянен трудов договор. Обучението е безплатно. От 14 до 18 март се планува провеждането на следващото обучение по темата в област Смолян.
Изтегли СНИМКИ>