Областният управител Недялко Славов подаде проекта за изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти”

01 Април 2016, 762 прочита

Екип на Областна администрация Смолян, начело с областният управител Недялко Славов и директора на дирекция ”АКРРДС” инж. Момчил Караиванов, на 31-03-2016 г. подадоха необходимите документи за кандидатстване по първата покана за подаване на проектни предложения за реализиране на стратегически проекти по приоритетна ос 3 – Инфраструктура на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020”.
Наличният бюджет по тази покана е в размер на 38.235.295,00 € и включва следните инвестиционни приоритети:
1. Изграждане на нов път Димарио (Гърция) – Българска граница.
2. Реконструкция на път II-86 – Средногорци-Рудозем и обходен път на Рудозем.
3. Изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Димарио-Рудозем – ГКПП „Рудозем-Ксанти”.
4. Реконструкция на път II-59 – Момчилград-Ивайловград.
Бюджета разпределен по партньори е както следва:
• „ЕГНАТИЯ ОДОС” SA – 21 235 295 евро
• Агенция „Пътна инфраструктура” – 16 000 000 евро
• Областна администрация Смолян – 1 000 000 евро
За целта е сключено партньорско споразумение, според което водещият партньор по проекта е гръцката пътна агенция „ЕГНАТИЯ ОДОС” SA, вторият партньор е Агенция „Пътна инфраструктура” и третият партньор е Областна администрация Смолян.
На 31 март 2016 година цялата необходима документация по проекта беше официално входирана в Управляващия орган на програмата. Очаква се подписване на договор с Управляващия орган до края на май 2016г., с което официално стартира инфраструктурната работа по проекта.
По-надолу е изложена кратка ретроспекция на извървените до момента процедури.
За да бъде изготвена необходимата документация за ГКПП „Рудозем-Ксанти”, Областна администрация Смолян успя да инициира и придвижи в изключително кратки срокове изискуемите процедури. Поради настъпила промяна на гръцките работни проекти и завишено ниво на пресичане на границата, настъпило поради лоша геология в гръцкия участък на пътя, се наложи да се премине през поредица тежки процедури:
1. Произтичащите от това промени на българска територия, които доведоха до ново проектиране на подходен път и ново проектиране на площадката на „ГКПП Рудозем-Ксанти”.
2. Във връзка с необходимостта да се фиксира окончателно пресечната точка на границата с координати и кота на пресичане бяха проведени редица работни срещи, като официалното замерване на представителите на гранична полиция на България и Гърция се състоя на 10.12.2015 г. в района на ГКПП „Рудозем – Ксанти”.
3. Веднага след официалното замерване по т.3, на 12.12.2015 г. бяха внесени едновременно във всички отговорни за съгласуване на заданията ведомства съответно:
• Задание за изработване на технически проекти на изменен пътен участък на път ІІ-86 от км133+982.180 до пресечната точка на границата с Република Гърция;
• Задание за изработване на ПУП за обект: ГКПП „Рудозем – Ксанти”.
5. В резултат на полученото писмено съгласуване от всички заинтересовани ведомства ОА-Смолян входира в Министерство на регионалното развитие и благоустройството:
• Задание за изработване на технически проекти на изменен пътен участък на път ІІ-86 от км133+982.180 до пресечната точка на границата с Република Гърция;
• Задание за изработване на ПУП за обект: „ГКПП Рудозем – Ксанти”.
6. На 29-01-2016 г. областният управител получи Заповед №РД-02-15-9/29.01.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на:
• ПУП-ПП за изменен пътен участък на път ІІ-86 от км133+982.180 до пресечната точка на границата с Република Гърция;
• ПУП-ПРЗ за обект: „ГКПП Рудозем – Ксанти”.
7. От 19-02-2016 г. , съгласно Заповедта на МРРБ, ОА-Смолян започна писмена съгласувателна процедура, която предхожда внасянето за окончателно одобрение на изработените:
• ПУП-ПП за изменен пътен участък на път ІІ-86 от км133+982.180 до пресечната точка на границата с Република Гърция;
• ПУП-ПРЗ за обект: ГКПП „Рудозем – Ксанти”.
8. След получаване на съгласувателни становища от всички заинтересовани институции на 09-03-2016 г. бяха входирани в МРРБ двата ПУП-а – за ГКПП и за подходния път за разглеждане и одобрение.
9. На 25-03-2015 г. на основание на Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика, след задълбочено разискване бяха приети:
• ПУП-ПП за изменен пътен участък на път ІІ-86 от км133+982.180 до пресечната точка на границата с Република Гърция;
• ПУП-ПРЗ за обект: ГКПП „Рудозем – Ксанти”.
Изключително съдействие за протичане на процедурите беше оказано от всички служители на заинтересованите администрации.