СЪОБЩЕНИЕ

02 Юни 2016, 629 прочита

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите (ЗГ), в случаите, когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че след 1 март 1991 г. земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.
Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.
Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на собствениците на съответните имоти настъпилите обстоятелства.
В 6-месечен срок от съобщаването на настъпилите обстоятелства собственикът, който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Когато собственикът декларира писмено пред изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия, в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност.
Промяна на предназначението на имота като горска територия се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните, когато собственикът:
1. декларира, че ще ползва имота си като горска територия;
2. не подаде декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите в 6-месечен срок от съобщаването на настъпилите обстоятелства;
3. нe почисти имота си от горскодървесната растителност в срок до три години от подаването на декларацията.
Министърът на земеделието и храните издава заповедта за промяна на предназначението на имота като горска територия въз основа на мотивирано предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, което съдържа описание на размера на имота, вида и произхода на гората.
Издадената заповед се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър - за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие - за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.
Независимо от извършването на инвентаризацията, негодни за земеделско ползване територии могат да бъдат включени в горските територии по посочения по-горе ред въз основа на писмено заявление от собственика на имота до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Посочените разпоредби не се прилагат за територии, предоставени за обекти на националната сигурност и отбраната.

При извършена инвентаризация на горските територии в района на Териториално поделение на „Държавно горско стопанство – Златоград” са установени имотите, които са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите. В изпълнение на разпоредбите на чл. 83, ал. 2 от Закона за горите, списъкът на имотите по землища на населените места може да изтеглите от тук