Проведе се обучителна среща по проект LANDSLIDE със служители на РД ПБЗН-Смолян

21 Юни 2016, 710 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков откри обучителна среща по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”. Той приветства участниците от името на областния управител Недялко Славов и от свое име, като обърна внимание за сериозността на проблема от свлачища и важността на превенцията.
Ръководителят на проекта LANDSLIDE от страна на Областна администрация Смолян, инж. Момчил Караиванов също приветства участниците и отбеляза: „Свлачищните процеси са един от големите проблеми на нашата територия, от гледна точка на инфраструктура и реални заплахи. Включихме се в този проект, за да имаме възможност да проучим опита и моделите, които биха могли да помогнат най-вече при прогнозиране на тези събития. Към момента са изградени точки за набиране на метеорологична информация, която се подава към общата система и се сравнява с данните, добити и изследвани от лицензирана лаборатория, на база, на които да може да направим модел за предварителни прогнози. Надяваме се, че този модел ще се окаже достатъчно добре работещ в реални условия, след което той ще бъде предоставен на общините в област Смолян и РД ПБЗН-Смолян, като звено имащо отношение. Идеята е, на база на италианската практика и експертиза, давайки входна информация, касаеща почвени и метеорологични характеристики, да се прогнозира вероятността от активиране и обема на свлачищата.”
Инж. Радка Тунева-Янчевска представи целите и планираните дейности, сподели резултатите от извършените дейности към настоящия момент, като каза: „В своята същност, проектът е свързан с възможности за предсказване на опасности от свлачищни дейности. В рамките на този проект се разработва и специфичен софтуер, чиято основна функция е да изчислява на базата на метеорологични данни, събрани от дейностите по проекта и в рамките на инсталациите, които са поставени на покривите на сградите. Събират се данни за метеорологичните условия и също така за количеството на подпочвената влага. Тези параметри имат отношение към възможността за възникване на опасност от свлачищни процеси. Този софтуер е адаптиран за всички тестови територии, които са включени в рамките на проекта, като една от тях е свлачището в района на Смолянски езера”.
Бяха презентирани обучителните модули за представяне на специализирания компютърен модел и софтуера.
Общата цел на този проект е да се разработи и приложи иновативен модел за оценка на риска от свлачища, който да е в състояние да осигури на Европейските служби за гражданска защита динамична информация за по-добра оценка на риска и съответно подобряване планирането на мерките за превенция чрез насърчаване на култура на превенция сред съответните заинтересовани страни и физически лица. Водещата организация е Университет Камерино, Италия. Партньорите са: Областна админинстрация-Смолян; БАН-Инситут за информационни и комуникационни технологии; Провинция Анкона, Италия; Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция; област Белско Бяла, Полша.

Изтегли СНИМКИ>