Проведе се първа работна среща по изпълнение на стратегически проект за превенция от наводнения

22 Юни 2016, 559 прочита

Областният управител Недялко Славов и експерти от Областна администрация Смолян участваха в първа работна среща, проведена в гр. Серес, между всички партньори по изпълнението на стратегически проект за трансгранично планиране и прилагане на инфраструктурни мерки за защита от наводнения в речните басейни Струма/Стримон, Керкини, Места/Нестос и Марица/Еврос, в съответствие с изменението на климата.
Проектът ще се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет (ИП) 5b.
Очаква се в началото на месец септември 2016 г. да бъде публикувана поканата за подаване на стратегически проектни предложения по ИП 5b, като бенефициенти от българска страна ще бъдат областните управители на областите в обхвата на Програмата.
На работната среща партньорите се договориха за дейностите, които ще се изпълняват в трансграничния район и разпределението на бюджета.
Водещ партньор ще бъде Регионът на Централна Македония, Р Гърция. Останалите партньори са: от българска страна - Областните администрации на регионите Смолян, Кърджали, Хасково и Благоевград, от гръцка - Регионът на Източна Македония и Тракия и Децентрализирана администрация на Македония и Тракия.
Общият бюджет за всички партньори ще бъде 11,5 млн. евро.


Изтегли СНИМКИ>