С Ъ О Б Щ Е Н И Е № РД-01-21-434

01 Юли 2016, 481 прочита

На основание чл.150, ал. 3 и чл.149, ал.4 от Закона за устройство на територията, съобщавам на заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №30/30.06.2016 год. за обект „Газификация на курортен комплекс Пампорово”, подобект: „Захранващ газопровод с АГРС на газоразпределителна мрежа на к.к. Пампорово” в ПИ 67653.1.22, Смолян, местност „Караманджа”, община Смолян, област Смолян”, с части „Газоснабдяване – технологична”, „Архитектура”, „Строителни конструкции”, „Геодезия”, Вертикално планиране”, „Пътна”, „ВиК”, „Електро”, „Пожарна безопастност”, „ПУСО” и „Комуникационен проект”.
Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на Областна администрация Смолян и обжалвани пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.