С Ъ О Б Щ Е Н И Е

22 Юли 2016, 697 прочита

На основание чл.150, ал. 3 и чл.149, ал.4 от Закона за устройство на територията, съобщавам на заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №30/30.06.2016 год. за обект „Ремонт и реконструкция на съществуващ дървен мост в местността „Буков мост” – съоръжение към горски път „Маркова колиба”, с местонахождение в землищата на с.Гьоврен, общ.Девин и с.Ягодина, общ.Борино, обл.Смолян”, с части „Конструкции”, „Геодезия”, „ПБЗ” „ПОИС”, „ПУСО” и „Хидроложки доклад”.
Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на Областна администрация Смолян и обжалвани пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.