Безработицата в област Смолян бележи значителен спад през първото полугодие на 2016-та

28 Юли 2016, 469 прочита

След дългогодишен период Област Смолян успя да излезе от челните места по най-висок процент равнище на безработица в страната. Според данни от Агенция по заетостта за месец юни 2016 г., област Смолян вече е на седмо място, с 14,1 %, след областите Видин, Враца, Монтана, Търговище, Сливен и Силистра.
В сравнение с предходната година, през настоящото шестмесечие входящият поток намалява с 11,4 % за целия регион, обслужван от ДРСЗ – Пловдив, като това основно се дължи на намаляване на групата на новорегистрирани, с минус 12,7 %. За област Смолян това намаление във входящия поток безработни лица е най-високо, с 23%. Намалението е регистрирано за всички групи в професионално-квалификационната структура на безработни лица. Друга характеристика, сходна и с предходния период е, че повече от половината новорегистрирани безработни са лица, съкратени от частния сектор, основно от сектор „Услуги”. Леко увеличение има в изходящия поток, като за региона то е с 3,4 % в сравнение със същия период на миналата година. За област Смолян, увеличението е с 2 %. Благоприятните тенденции през настоящото шестмесечие се дължат на превъзходството на изходящия поток над входящия, в целият регион на обслужване.
В половата структура, традиционно продължава женската безработица да има по-висок относителен дял, като за област Смолян тя е най-висока – 59 % /5 610 жени/. Като цяло се увеличава дела на по-възрастните безработни лица /жени над 50 години и на мъже над 55 години/ в целия регион. В териториален аспект продължава да е водещо мястото на възрастни безработни, регистрирани в ДБТ – Мадан, 57 %, а от тях - 66 % са женска безработица. В същото време, област Смолян е с най-малък дял безработни младежи, едва 6 % от общия брой регистрирани безработни лица. За сравнение – младежката безработица в Пловдивска и Пазарджишка област са съответно 16 % и 14 %.
През настоящия период намаление е регистрирано и в дела на безработните лица с намалена работоспособност, с 9,8 % за целия регион. Въпреки това намаление, ДБТ Златоград остава с относително най-висок дял регистрирани лица от тази рискова група – 11,1 %.
Професионалната структура на безработните лица е слабо променена в сравнение с предходния период, като се забелязва тенденция към увеличаване дела на безработни лица със средно образование, въпреки, че лицата с ниска квалификация остават преобладаващ процент в целия регион.
Включването на безработните в програми и насърчителните мерки за заетост остава една от възможностите за реализация на пазара на труда, а за работодателите това е допълнителен стимул да наемат безработни лица.
Заявените работни места по програми за заетост за целия обслужван регион са 18 % от общия брой заявени свободни работни места. От тях 97 % са места на вторичния трудов пазар. Регистрирано е леко намаление в броя на субсидираните работни места с 11 % за целия регион, в сравнение с предходната година.
От устроените на работа през шестмесечието в област Смолян, чрез посредничеството на бюрата по труда, 76 % са на първичния пазар и 23 % по програми. Броят на ново включените в насърчителните мерки по ЗНЗ и програми и мерки за заетост и обучение за област Смолян за периода е 475 лица.