Недялко Славов: „Считам, че мерките, които се прилагат, са навременни и от всички нас зависи дали те ще сработят и ще дадат необходимия резултат”

01 Август 2016, 608 прочита

Областният управител Недялко Славов откри среща, инициирана от Министерство на земеделието и храните и от МВР, на която бяха поканени всички заинтересовани страни - кметове на общини, общински съветници, медии, неправителствени организации. В срещата участваха заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов, заместник-изпълнителният директор на ИАГ инж. Красимир Каменов, областният управител Недялко Славов, директорът на ЮЦДП инж. Ботьо Арабаджиев, главен комисар Николай Николов - директор на ГД ПБЗН към МВР, комисар Симеон Цървуланов – директор на РД ПБЗН, депутатът Дора Янкова, представители на Горските стопанства, общините в региона.
Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов заяви, че са необходими съвместни усилия на институции и на местното население за справяне с проблема с корояда по иглолистните култури на публична дискусия в Смолян днес. По време на дискусията той припомни, че основната част от иглолистните борови насаждения в страната са създадени през втората половина на миналия век с цел да се намали ерозията и да се подобри водоохранната функция на горите. Голям процент от тези насаждения са създадени именно тук, в сърцето на Родопите, и днешното здравословно състояние на тези култури, буди голяма тревога. Те са извън своя естествен ареал и по тази причина са податливи на нападение от вредители и последващо съхнене, както и на влияние на различни абиотични фактори, като снеголоми и силни дъждове. Поразената дървесна растителност създава висока опасност от пожари, беше подчертано по време на дискусията.
Зам.-министър Костов информира, че още в началото на тази година е проведено национално съвещание за идентифициране причините и последиците от съхненето и набелязването на мерки, които да се вземат, както и на очертаването на очакваните резултати. Той подчерта, че се налагат спешни лесотехнически мерки, като предупреди, че не може да има бързо възстановяване на горите от същия вид, тъй като няма естествено възобновяване.
Изготвен е план за спешните мерки, които трябва да се вземат на територията на областите Смолян и Кърджали, където има най-много борови насаждения, информира директорът на ЮЦДП инж. Ботьо Арабаджиев. 80% от повалената от снеголома през март 2015г. дървесина в държавните гори е извлечена, като към момента са отложени редовните сечи и с предимство се извършва почистване и извличане на останалата паднала дървесина.
Зам.-министър Георги Костов информира, че през тази година се намалява цената за местното население за добитата увредена дървесина за огрев от 3 на 1 лв. за кубически метър спрямо миналата година.
Определени са критериите за наблюдение на горските площи, поразени от корояд, и са класифицирани няколко вида територии според степента на поражения. Създадена е организация чрез Регионалните дирекции по горите да се изготвят предписания на собствениците на частни и общински имоти, където има налична пострадала дървесина за необходимите мерки. В случай, че собствениците сами не могат да извършат необходимите действия, могат да сключат договор с ЮЦДП, което да извърши необходимите лесозащитни мероприятия и действия по прочистване на горите им вместо тях. Срокът за съгласуване за изваждане на каламитетната /повредената/ дървесина, който досега отнемаше повече от 2-3 седмици, понякога и месец, е съкратен максимум 7 дни. Изготвени са инструкции до РДГ, териториалните поделения на държавните предприятия, Асоциациите „Общински гори” и „Горовладелец”.
Областният управител Недялко Славов изрази готовност за активност на местно равнище по изпълнението на набелязаните мерки по Програмата. „Аз не крия притеснението си от това, което се случва в горите, но считам, че мерките, които се прилагат, са навременни и от всички нас зависи дали те ще сработят и ще дадат необходимия резултат. В тази връзка изразявам своята категорична подкрепа и готовност за активно участие и координиране на мерките на местно ниво.” , заяви Славов, като призова медиите за съдействие при разпространение на информацията, за да бъде направена съпричастна обществеността към тези усилия.
Главен Комисар Николай Николов, директор на ГД ПБЗН към МВР, който също присъства на дискусията, подчерта, че приветства усилията за съвместно решаване на проблема с корояда, който създава висока опасност от пожари. Той акцентира върху необходимостта от създаване и поддържане на горска пътна мрежа и необходимостта от поддържане на широки просеки в горите, които да създават сигурна преграда пред пожарите. Комисар Николов посочи примера на страните от Средиземноморието, където поради високите температури често възникват горски пожари на големи територии.

Изтегли СНИМКИ>