По настояване на Областния управител, Министерски съвет отпусна 540 000 лв. допълнително финансиране от държавния бюджет за НАО „Рожен”

16 Януари 2017, 449 прочита

С Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. Министерски съвет одобрява допълнителен трансфер в размер 540 хил. лв. за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. Средствата се предоставят на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория за ремонт на лещата, телескопа и камерите в Национална астрономическа обсерватория „Рожен“. Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
За постигането на тези добри новини за Обсерваторията, областният управител Недялко Славов и екипът му от Областна администрация Смолян положиха не малко усилия. На заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Хисаря на 09 и 10 септември 2016 г., по инициатива на областния управител на Смолянска област - Недялко Славов беше включена точка: Актуални въпроси за развитието на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“.
По тази точка Славов изрази становище, че НАО „Рожен“ е ключов научен институт, който провежда научни изследвания в различни сфери, включително и свързани с глобалните екологични промени. Изследванията са с високо качество и звеното има много голям авторитет в международен план. НАО „Рожен“ е атрактивна и като туристическа дестинация. Дейността на Обсерваторията и персонала са поставени на изпитание, поради недостиг на финансови средства.
Той поясни, че обсерваторията е второстепенен разпоредител, а първостепенен е БАН. Състоянието на дълготрайните материални активи и най-вече на телескопите е окаяно. Необходими са спешни мерки за подобряване на материално-техническата база и за апаратурата. Във връзка с това областният управител на област Смолян предложи да бъде осигурено целево финансиране и за обновяване на сградния фонд.
На база на аргументите на областния управител Недялко Славов, Регионалния съвет за развитие на Южен централен район подкрепи неговите искания за осигуряване на финансови средства на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и/или от други финансови източници за ремонт и обезпечаване на нормална и устойчива работа на Обсерваторията. Беше взето решение и да бъдат изпратени писма до БАН с настояване за осигуряване на средства за подобряване на материално-техническата база на НАО „Рожен“, както и до управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в което да се обясни за проблема и да се поискат средства.
Решенията бяха подкрепени единодушно от всички членове на РСР на ЮЦР. В резултат на поставените въпроси беше проведена среща в МФ, на която беше защитен първоначален транш от 540 000 лв. целеви средства за НАО „Рожен”, включени в проектобюджета за 2017 г.
Постановлението е обнародвано в извънредния брой 104 на Държавен вестник от 29 декември 2016 година (Решението за НАО „Рожен” – чл.27 от Закона), който можете да изтеглите от линка по-долу.

Изтегли ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр.104 от 29.12.2016г.>