Стартира online анкета за работа със законодателството на ЕС

25 Август 2008, 2476 прочита

От 21 август до 5 септември 2008 г. ще бъде проведена анкета, свързана с работата на служителите от централната, областната и общинската администрации със законодателството на ЕС.

Анкетата е разработена от Център за преводи и редакции (ЦПР) към Министъра на държавната администрация и административната реформа, като част от проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на изследването е да бъдат проучени специфичните затруднения в процеса на работа със законодателството на ЕС и да бъдат установени, чрез анализ и оценка, конкректните потребности от обучения на служителите от държавната администрация по теми и въпроси, свързани с работата с актове от европейското законодателство, терминологични бази данни в областта на правото на ЕС в Интернет и използваната в тях единна терминология.

Резултатите от проучването ще бъдат използвани за разработване и провеждане на обучения за около 1200 служители от държавната администрация на всички нива.

През първата половина на м. септември ще се състои официално представяне на проекта и ще бъде предоставена допълнителна информация за резултатите от анкетата.


Лице за контакти:
Жени Кирилова
Главен експерт
Център за преводи и редакции
Позиция по проекта: Връзки с обществеността
Телефон: 02/ 940 36 10
e-mail: j.bojinova@government.bg