70 млн.лв. по ОП„Околна среда 2014-2020 г.” ще бъдат инвестирани през 2017-та година във ВиК системите на област Смолян

14 Февруари 2017, 280 прочита

Съгласно решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, по Приоритетна ос 1 „Води” е одобрен Регионален инвестиционен проект за обособената територия на „ВиК” ЕООД Смолян. Той е включен в Индикативната годишна работна програма за 2017-та. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 70 млн. лева, които ще бъдат инвестирани в следните дейности:
 Проектиране, изграждане, рехабилитация, реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчните води, вкл. съоръжения за третиране на утайки;
 Проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ с цел осигуряване на екологично-съобразни и икономически ефективно функциониране на ВиК системите;
 Проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения, вкл. ПСПВ;
 Проектиране, изграждане на съпътстваща инфраструктура, която обслужва само изгражданите обекти.
Допустим кандидат по този проект е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Смолян.

Изтегли РЕШЕНИЕ>

Изтегли ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 ГОДИНА ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020г.“ >