Комисията по заетостта обсъди и прие Предложението за план-прием в област Смолян за учебната 2017/2018 година

15 Февруари 2017, 290 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков откри и ръководи заседание на Комисията по заетостта във връзка с обсъждането и приемането на Предложението за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година. Той запозна участниците с дневния ред на заседанието и предостави възможността на Иван Муцевски – началник на Регионалното управление на образованието-Смолян и инж. Нина Алексиева – експерт от РУО-Смолян да представят Доклад-анализ за осъществения държавен прием в област Смолян през учебната 2016/2017 година и Предложение за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година.
Доклад-анализът на РУО-Смолян показва, че държавният прием в област Смолян през учебната 2016/2017 година е реализиран на 81% при реализация на около 70% в национален план. Това е едно своеобразно доказателство, че както за настоящата, така и за 2017/2018 учебна година, план-приема е съобразен максимално с нуждите и демографските условия в региона.
Инж. Алексиева и г-н Муцевски представиха състоянието на училищната мрежа в област Смолян. Статистическите данни показват, че общия брой на завършващите седми клас през настоящата учебна година е 806 ученика, а завършващите осми – 494. Това е основният показател на базата, на който се изготвя план-приема за следващата година. През учебната 2017/2018 година се предвижда сформирането на 29 профилирани паралелки и 13 професионални паралелки – общо 42 паралелки в региона за прием след седми клас. За завършващите осми клас е планиран прием в 12 професионални, 10 непрофилирани и 4 профилирани, или общо 26 паралелки за област Смолян.
Инж. Алексиева определи предложеният план-прием за учебната 2017/2018 година като балансиран, изпълним и рационален. Той е съобразен едновременно както с традициите в образованието, така и с настоящите икономически условия в региона и нуждите от кадри на местния бизнес.
Членовете на Комисията по заетостта обсъдиха Предложението за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година, след което го приеха в предложения от РУО-Смолян вариант.
Заместник-областният управител Тодор Бозуков накратко разясни предстоящите законови процедури: „До първи март началникът на Регионалното управление на образованието представя на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием. Държавният план-прием се утвърждава до 30 март от началника на Регионалното управление на образованието. До 10 април на интернет страницата на РУО-Смолян трябва да бъде публикуван утвърденият план-прием за всички училища в областта, за да са информирани учениците и техните родители, след завършване на седми и осми клас какви възможности има за продължаване на тяхното образование в училищата на територията на област Смолян.” В заключение Бозуков изказа благодарности към експертите от РУО-Смолян за положените усилия и закри заседанието.


Изтегли СНИМКИ>