Областна администрация Смолян изпълни докрай ангажимента си по учредяване на Организация за управление на Туристически район „Родопи” и предаде документацията на Управителния съвет

26 Април 2017, 198 прочита

Днес официално инж.Момчил Караиванов – вр.и.д.областен управител предаде документацията, съпътстваща всички етапи по учредяване на ОУТР „Родопи”, на избрания от УС за изпълнителен директор – Георги Пампоров.
Постигнатото до момента е плод на градивна инициативност, много усилия, добра комуникация и ползотворно сътрудничество. Нека си припомним основополагащите стъпки.
Със заповед от 24 октомври 2016 година на Министъра на туризма Николина Ангелкова беше открита процедура за учредяване на Организация за управление на Туристически район „Родопи”. Заповедта е издадена въз основа на постъпило в Министерството на туризма заявление от името на ексобластния управител на област Смолян – Недялко Славов, кмета на община Смолян – Николай Мелемов, кмета на община Чепеларе – Славка Чакърова, кмета на община Велинград – д-р Костадин Коев, кмета на община Маджарово – инж.Милко Армутлиев, кмета на община Доспат – инж.Елин Радев, председателя на УС на Регионална туристическа асоциация „Родопи”, Смолян – Пантелей Мемцов, председателя на УС на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, Смолян – Георги Пампоров и Златко Златанов – председател на Сдружение на хотелиери и ресторантьори, Велинград.
На 15 ноември 2016 година в Областна администрация Смолян беше проведено заседание, на което окончателно бяха съгласувани проектните документи за Устав и Програмна декларация от членовете на Учредителния комитет, които дадоха своите предложения за корекции и допълнения. Бяха изработени предложения за бюджет, членски внос на членовете на ОУТР „Родопи”, числеността на мнозинството при взимане на решения за отделните въпроси. Утвърди се план за действие на Учредителния комитет за организиране на процес по създаване на ОУТР „Родопи”.
След обнародването на Заповед на Министъра на туризма за откриване на процедура, в началото на 2017-та година Учредителният комитет проведе поредица планирани срещи в Смолян, Велинград и Кърджали, на които за дата на Учредително заседание беше определена 30 март 2017 година, бяха обсъдени и координирани предстоящите действия.
На заседание в Областна администрация Смолян, проведено на 30 март 2017 година, беше учредена Организацията за управление на Туристически район „Родопи”. Срещата откри вр. изп. д. областен управител Момчил Караиванов в присъствието на специалните гости от Регион Източна Македония и Тракия – заместник-управителя, отговарящ за сферата на туризма, Константинос Антониадис и съветника на областния управител д-р Спиридон Арсенио, както и председателят на Българо-гръцкото дружество за приятелство Георги Чилингиров. В заседанието участваха Веселина Червенкова от Министерството на туризма, областни управители, заместник-областни управители, експерти от общински и областни администрации, кметове на общини, представители на туристически организации, медии и гости на събитието.
Осемнадесет общини от общо 27, попадащи в географския обхват на туристически район „Родопи“ и дванадесет туристически сдружения от област Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково станаха учредители на ОУТР „Родопи“. За седалище на Организацията за управление на района е определен гр. Смолян.
Учредителното събрание прие Устав и Програмна декларация на ОУТР „Родопи“. Беше избран Управителен съвет, чийто състав гарантира равнопоставено представяне на Общини и туристически сдружения от всички пет административни области и паритет на представителството на общини и сдружения в 15-членият управителен съвет и КС. Единодушно за Председател на УС бе избран д-р Константин Коев – кмет на община Велинград. Контролният съвет включва Кметовете на Общините Ивайловград и Неделино и представител на Министерство на туризма, съгласно изискванията на Закона за туризма. Общото събрание прие решение, с което възложи на Председателя на УС да организира изработването и да представи в писмен вид на членовете на Учредителното събрание Програма за работа на ОУТР“Родопи“ до края на 2017 г. в двумесечен срок от датата на учредяването.
На 12 април 2017 година в Областна администрация Смолян се проведе първото съвместно заседание на Управителния съвет и Контролния съвет на новоучредената ОУТР „Родопи”.
По време на заседанието беше окомплектована и подготвена за внасяне в Министерството на туризма документацията за регистрация на ОУТР „Родопи”, като самостоятелно юридическо лице. Обсъди се и се прие бюджет на организацията за настоящата 2017 година. Бяха коментирани и предложения за печат и бланка. Членовете на Управителния съвет избраха за заместник-председател кмета на община Ардино – Ресми Мурад, а за изпълнителен директор председателя на РТА „Родопи” – Георги Пампоров.
„С предаването на документацията Областна администрация Смолян изпълни изцяло поетия ангажимент, свързан с учредяването на Организация за управление на Туристически район „Родопи”. Ние продължаваме да бъдем насреща и да подпомагаме дейността на организацията. Имайки предвид важността на сектор туризъм, за следващото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район ще бъде отправена покана за участие към ръководството на ОУТР „Родопи”, за да представи напредъка и предстоящите дейности.”, коментира вр.и.д. областен управител инж.Момчил Караиванов и благодари на всички колеги от Областна администрация за положените усилия във връзка с учредяването на организацията, като отбеляза голямата заслуга на ексобластния управител Недялко Славов и заместниците му Тодор Бозуков и Андриян Петров.
Изпълнителният директор на ОУТР „Родопи” Георги Пампоров също изказа благодарности към Областна управа и всички експерти, ангажирани с учредяване на организацията, като отбеляза: „Ако не беше Областна администрация Смолян, Организация за управление на ТР „Родопи” нямаше да има до ден днешен, ако в началото на 2016 година не беше даден старт на процеса по създаването на тази организация.”, за което г-н Пампоров изказа специални благодарности към ексобластния управител Недялко Славов, за неговата инициативност и ангажираност.

Изтегли СНИМКИ>