Недялко Славов: „Нашата мисия е да правим така, че проблемите на региона да се чуват и да се решават”

15 Юни 2017, 161 прочита

Областният управител Недялко Славов откри и председателства съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/, което се проведе днес в Областна администрация Смолян. Той приветства участниците – заместник-министъра на културата Румен Димитров, областните управители на областите Пазарджик – Стефан Милев, Кърджали – Никола Чанев и Хасково – Станислав Дечев, заместник-областните управители на област Пловдив – Петър Петров и област Смолян – Владимир Гърбелов, кметове, представители на министерства, на управляващи органи, на неправителствени организации, членовете на Регионалния съвета за развитие на Южен централен район, представители на медиите. Пожела ползотворна и успешна работа, качествен дебат и добре обосновани и аргументирани решения, които съществено да допринесат за развитието на района.
„Имайки предвид, че това е първото заседание на Съвета за развитие на Южен централен район след съставянето на редовно правителство, голяма част от решенията, които днес ще вземем, касаят представителството на членовете в различните комитети за наблюдение на Оперативните програми и в други подобни структури. Лично аз се надявам онези плахи наченки на децентрализация и деконцентрация, засилването на ролята на регионалните съвети, да продължат, защото България има нужда от балансирано развитие на регионите, има нужда от това гласовете на представителите на регионите да се чуват по-ясно, по-отчетливо, и тяхното мнение да бъде взимано под внимание. Това до голяма степен зависи както от централната власт, така и от енергията на всеки един от нас, който членува в този съвет. За нас – заместник-министрите и областните управители, които участваме, тежестта е още по-голяма, защото ние сме част от управляващото мнозинство и нашата мисия е още по-сериозна – да правим така, че проблемите на региона да се чуват и да се решават.”, каза Славов, след което, в качеството си на Председател на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район за периода 01.01.-30.06.2017 г., запозна присъстващите с актуалния състав на Съвета за развитие на ЮЦР след сформиране на редовното правителство.
Беше направено предложение и се премина към избор на заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.07.2017г. - 31.12.2017г., който ще протече под председателството на областния управител на област Кърджали. Актуализиран беше състава на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 г.
Г-жа Даниела Опълченска – началник-отдел „СПКРР-ЮЦР” към ГД „СПРРАТУ“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2016 г.
По предложение на Областния управител и председател на РСР – г-н Недялко Славов, РСР на ЮЦР създава работна група, която ще подготви предложение на Териториален пакт за партньорство и осъществяване на водещи инициативи от стратегическо значение на територията на Родопа планина в обхвата на Южен централен район. Териториалните пактове съгласуват европейските, националните, регионалните програми и свързаните с тях политически инструменти и финансови ресурси с целите на „Европа 2020“. Те дават възможност да се изготвят политики, отчитащи местните условия и обхващащи трите стълба на Стратегията (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж).
По предложение на Регионалния академичен център на Българска академия на науките – Смолян, РСР на ЮЦР предостави за обсъждане, мнения и коментари трудът „Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България”, изработен от екип от български учени и интелектуалци по инициатива на акад. Стефан Воденичаров. Предложенията обобщи координатора на РАЦ-Смолян – инж. Момчил Караиванов. За следващо заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, ще се подготви предложение за подкрепяне и приемането им.
Г-н Велизар Петров – Изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, представи проектите: INSiGHTS - "Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм" по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. и проект STOB Regions - "Приемственост и трансфер на бизнес в регионите" по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. Тяхната същност и партньори.
Представители на Управляващите органи представиха и други активни и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.
Заседанието беше закрито, като участниците уважиха Секретаря на РСР на ЮЦР – Г-жа Даниела Опълченска с най-добри пожелания по повод предстоящото й пенсиониране и благодарности за успешното сътрудничество в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

Изтегли СНИМКИ>