Вземат се спешни мерки за решаване на проблема със съхненето на горите в Родопите

21 Юли 2017, 137 прочита

Областният управител Недялко Славов и ресорният му заместник Владимир Гърбелов участваха в инспекцията на горските територии, която извърши днес заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев.
„Заедно с водещи представители на лесовъдската наука, неправителствени организации, централна и местна власт трябва да уведомим медиите и обществеността, че гората на Родопите съхне. Голяма част от територията на страната е поразена от корояд и гъбни вредители, това налага взимането на спешни мерки“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев.
Основна причина за увеличаване на нападенията е добрата хранителна среда за развитие на короядите. Тя е следствие на голямото количество увредена дървесина - над 2 млн. куб. метра от абиотични фактори – ветровали, ветроломи, ледоломи и снеговали, и невъзможността за бързото й извличане и усвояване в рамките на 1 година, поради високия процент недостъпни терени.
"Процесът е обезпокоителен и е наложителна спешна човешка намеса", заяви академик Александър Александров от Института по гората към БАН. "Короядните петна се разширяват понякога и с метър на ден и трябва да лекуваме тази гора и това става със сеч. На места се засяга и дървесината около короядните петна, където короядът се е преместил и започва да ползва хранителната среда", каза още той.
„Това, което има да се решава не засяга само институциите, а и всички собственици на гори. Предстои труден период на извличане и усвояване на тази дървесина и нека да оставим лесовъдите да си свършат работата”, подчерта акад. Александров.
Размерът на засегнатите площи е много динамичен и не може да се направи точна оценка, но по последна информация са приблизително около 300 хил. дка.
В последните години проблемът се разраства и разширява. От средата на 2016 г. в страната се наблюдават тревожни тенденции за увеличаване на размера на засегнатите иглолистни култури. В сравнение с 2015 г. е регистриран ръст на засегнатите площи от 66 хил. дка на 180 хил. дка или близо 3 пъти. Само до месец юли 2017 г. засегнатите площи са колкото за цялата 2016 г.
Съхнещите гори са с възраст 40-50 г., която се определя като пределна за тези изкуствени насаждения , посочиха представителите на научните среди.
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж.Григор Гогов информира, че в засегнатите райони са ограничени сечите на здрава дървесина и се приоритизира усвояването на увредената. Той посочи, че се идентифицират собствениците на засегнатите гори, на които се правят предписания за предприемане на мерки за провеждане на санитарни сечи и други мероприятия.
След оценка на проблема на място, по покана на Областна управа на област Смолян, в сградата на Областна администрация Смолян, се проведе среща с представителите на местните и национални медии в региона. В пресконференцията участваха учените от Института по гората към БАН и Лесотехническия университет – академик Александър Александров и доцент Петков, инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите и заместникът му инж.Валентин Карамфилов, заместник-областните управители Владимир Гърбелов и Андриян Петров, инж. Ботьо Арабаджиев – директор на ЮЦДП, инж.Венцислав Фурлански – директор на РДГ-Смолян, представители на държавните горски стопанства в региона, Екатерина Гаджева – директор на РИОСВ-Смолян, Иванка Георгиева – директор на Областна дирекция „Земеделие”-Смолян. Те представиха същността на проблема, както и възможните мерки за овладяването му.
Акад.Александров уточни, че е дошло времето да се промени ландшафтът на гората. Изрази надежда, че обществото и Неправителствените организации ще разберат, че няма друг начин за овладяване на проблема. Той изясни, че трябва да се премине от иглолистно към широколистно залесяване, като това засяга в по-голяма степен област Кърджали, докато в Смолянска област, поради по-високата надморска височина, значителни промени в ландшафта няма да има, те ще бъдат само частични – ще се залесяват и широколистни и иглолистни дървесни видове.
Заместник-изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж.Валентин Карамфилов изясни, че собственици на горите в България са държавата, общините, частни физически и юридически лица и тяхна е отговорността за опазването на горския фонд. Затова той призова частните собственици и общините, в случай, че не могат да се грижат за горите си, да сключат договор с държавните предприятия, при което ще получат полагащите им се дивиденти за усвоената дървесина, а в същото време държавните предприятия ще полагат грижи за горите им чрез лесозащитни мероприятия.
Инж.Арабаджиев и инж.Фурлански представиха статистически данни за усвоената до момента засегната дървесина след бедствието от 2015 година. Те изложиха предприетите от ЮЦДП и Държавните горски стопанства в региона мерки за справяне с проблема, както и затрудненията, пред които се изправят.
Заместник-областният управител Владимир Гърбелов закри срещата, като декларира от името на Областна управа пълна подкрепа и съдействие във всички необходими мероприятия за справяне с проблема.

Изтегли СНИМКИ>