Заместник-областният управител Андриян Петров участва в заседание на работна група за действия по ограничаване на щетите върху иглолистните гори

29 Септември 2017, 28 прочита

Заместник-областният управител Андриян Петров участва в заседание на създадената със заповед на министъра на земеделието, храните и горите работна група за действия по спешното усвояване на дървесината, пострадала от биотични и абиотични фактори и за ограничаване на щетите върху иглолистните гори. Заседанието води заместник-министър Атанас Добрев, участваха изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите – Григор Гогов, директори на дирекции от Агенцията, директори на държавни предприятия по Закона за горите, директори и представители на лесозащитни станции, областни и заместник-областни управители от засегнатите региони.
По време на срещата д-р Ценко Ценов – директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в ИАГ, и инж. Олег Илиев – началник на отдел „Държавни горски предприятия” към дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” при МЗХГ, направиха мониторинг на състоянието и инвентаризираните повреди на иглолистни гори, възложени за добив и усвоени към отчетния период ( 21.09.2017 година).
Директорът на държавните предприятия по Закона за горите, на база на актуалните отчетни данни по отношение на възлагането на добива и добитите количества, анализира темповете на усвояване на повредената иглолистна дървесина. Той докладва за резултатите от предприетите мерки за ускоряване на процеса, изразяващи се в провеждане на подходяща ценова политика и привличане на допълнителен ресурс – хора и техника.
Директорът на Лесозащитна станция София – инж.Николай Стоянов изложи мерките, предприети от лесозащитните станции за справяне с проблема.
Доктор Ценов направи анализ и мониторинг на предприетите действия спрямо собствениците на общински и частни горски територии, изразяващи се в предписания и изпълнението им.
По време на дискусията, заместник-областният управител Андриян Петров сподели с присъстващите, че още след снеголома през март 2015 година, областният управител на Смолян ежемесечно изисква информация за развитието на процесите в горите и оперативните действия за справяне с проблема. Петров припомни, че именно по инициатива на Областните управи на засегнатите родопски региони, през юли тази година беше извършена инспекция на горските територии от заместник-министър Добрев, представители от Института по горите към БАН, лесовъди, еколози, представители на ЮЦДП Смолян, след което бяха предприети конкретни мерки за промени на Наредба No 8 за облекчаване режимите за санитарни сечи.
Петров подчерта, че дърводобивът е отрасъл с ключово значение за местната икономика, а състоянието на горите е с определяща роля за развитието на туризма, както и за нормалния водосбор. Той изостри вниманието върху необходимостта от паралелни действия за възстановяване и залесяването на горите в Родопите с видове, които да бъдат устойчиви и адаптивни към все по-осезаемите климатични изменения.
Работната група ще провежда два пъти месечно заседания, на които ще се обсъждат проблеми и ще се докладва за изпълнението на предприетите мерки, както и ще се отправят предложения към министъра на МЗХГ за въвеждане на допълнителни мерки за ограничаване разпространението на вредителите и спешно усвояване на повредената иглолистна дървесина.

Изтегли СПРАВКА ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН>