На 1 октомври 2009 год. в гр. Смолян ще се проведе трето заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

30 Септември 2009, 1835 прочита

На 1 октомври 2009 год. в гр. Смолян ще се проведе трето заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. На него ще присъстват представители на министерства, петте областни управители на Южен централен район /Смолян, Пловдив, Хасково, Кърджали и Пазарджик/, представители на общините от района, представители на организациите на работодателите, на работниците и служителите на национално ниво.
Регионалният съвет за развитие се свиква от инж. Стефан Стайков, председател на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за втория шестмесечен мандат на 2009 год. На заседанието ще бъде избран заместник – председател на съвета, който ще бъде един от представителите на общините от област Смолян в Регионалния съвет за развитие.
След настъпилите промени в структурата на изпълнителната власт вследствие на проведените парламентарни избори, се налага да се актуализира досегашния поименен списък на представителите на Южен централен район в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
На заседанието ще се представи анализ на изпълнените приоритети и финансови дейности на Годишната индикативна програма на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район през 2009г. Годишната индикативна програма представлява планов документ, с който се определят основните дейности, пряко свързани с функциите на Регионалния съвет за развитие, както и необходимите средства за тяхното ефективно и ефикасно изпълнение. Председателят ще внесе за обсъждане от съвета проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие за следващата година съгласувано с областните управители на област Кърджали и област Пазарджик. Членовете на Регионалния съвет за развитие ще направят своите коментари и предложения, относно дейностите необходими да бъдат включени допълнително в проекта на Годишна индикативна програма на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район през 2010 г.
Секретарят на съвета на кратко ще представи Стратегическия дневен ред за дейността на Регионалния съвет за развитие до 2013 г. Стратегическият дневен ред отчита досегашния натрупан опит в дейността на Регионалния съвет за развитие, определя приоритетите и необходимите мерки за преодоляване на досегашните проблеми и дава насоки, препоръки за усъвършенстване на дейността на Регионалните съвети за развитие в отговор на изискванията на новото законодателство. Също така ще бъде направена кратка презентация на Стратегия за организационно развитие на административните структури и звена, свързани с дейността на Регионалния съвет за развитие до 2013 г.
На членовете на Регионалния съвет за развитие ще бъде представен проект на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2009 – 2013 г.