Областният управител участва днес в заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

14 Февруари 2007, 1923 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов участва в осмото заседание на работната група за изготвяне на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” днес в Министерството на околната среда и водите. В това заседание областният управител ще замества областния управител на Стара Загора Мария Нейкова.
На срещата ще бъде разгледан актуализирания вариант на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, който се очаква да бъде одобрен от членовете на работната група.
Оперативна програма /ОП/ “Околна среда 2007-2013 г.” е един от инструментите за реализация на националната политика за развитие на страната и в частност на националната политика за околна среда.
Реализацията на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” е насочена и към постигане на стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г., а именно:
- Засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед постигане на висок и устойчив растеж;
- Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на висока заетост, доходи и социална интеграция.
Основна стратегическа цел на политиката по околна среда за периода 2005 – 2015 г. е подобряване на качеството на живот на населението в страната, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво развитие на страната.

Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
14.02.2007г.