Областен съвет по тристранно сътрудничество бе учреден на 17.11.2009 г. по инициатива на Областна администрация

20 Ноември 2009, 1882 прочита

По инициатива на Областна администрация, на 17.11.2009 г. бе учреден Областен съвет по тристранно сътрудничество.
На учредителното заседание, ръководено от заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански, присъстваха: Председателите на регионалната структура на КНСБ – Смолян, на синдикалния регионален съюз на КТ “Подкрепа” – Смолян и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - Смолян, на Регионална занаятчийска камара, както и на Стопанска камара. Директорите на: “Бюро по труда” – Смолян, регионална дирекция “Социално подпомагане” – Смолян, регионален инспекторат по образование, РУ “Социално осигуряване”, на Териториално статистическо бюро, заместник директорът на РД Национална агенция по приходите – Смолян; също така директорът Регионална служба по заетостта –Пловдив.
“Необходимо да се създаде такъв работещ съвет на областно ниво, който да обединява държавата, синдикатите и бизнеса в усилията им за съвместното решаване на конкретни проблеми и въпроси”, заяви при откриването зам.-областният управител Чавдар Фурлански.
Обсъден бе проекто- правилник на съвета, който според единодушното мнение на присъстващите трябва да е стегнат и работещ в максимална степен, но с цел постигане на по-голяма оперативност да е отворена система, да може да бъде изменян и допълван.
Съгласно приетият Правилник, Областният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда и дава мнения по въпроси, уреждащи: трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; здравословните и безопасни условия на труд; заетостта, безработицата и професионалната квалификация; общественото и здравното осигуряване; доходите и жизненото равнище; въпроси, свързани с бюджетната политика; социалните последици от преструктурирането и приватизацията. Ще координира работата на областно равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, ще разглежда и обсъжда предложения и проекти, касаещи икономическото развитие на регионално ниво, както и проекти и/или предложения, касаещи отделни браншове или сфери.
Изразено бе мнение, че трябва да се намерят ефективни решения държавата, работодателите и синдикатите да работят заедно, да се намери пресечната точка между интересите на бизнес, държава и синдикати.
Във връзка с високото равнище на безработица в областта, директорът на Бюро по труда-Смолян заяви желание, съвета да предлага облекчени режими за бизнеса в регионите с висока безработица, като мярка за преодоляването и.
Пълна информация за Областния съвет за тристранно сътрудничество - структура, правилник, решения от проведени заседания ще бъдат публикувани в интернет-страницата на Областна администрация Смолян.