Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати сигнално писмо до Окръжна прокуратура Смолян за нарушения при възлагането на обществени поръчки, с възложител община Борино

24 Ноември 2009, 1820 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати сигнално писмо до Окръжна прокуратура Смолян за нарушения при възлагането на обществени поръчки, с възложител община Борино. Става въпрос за средства, които община Борино е получила от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. С Решение на кмета на община Борино от месец юли 2009 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнител на строителство на подпорни стени в община Борино. С Решение на кмета на общината от месец септември е обявено класирането на участниците в процедурата по шест обособени позиции, като за всичките, на първо място от четирима кандидати е избран един и същ изпълнител. В сигнала се твърдят редица нарушения на процедурата по възлагане:
- Нарушение при изпращане на обявленията за вписване в регистъра на обществените поръчки;
- Нарушение при изпращане решението за обявяване на спечелилия участник;
- Липса на представени удостоверения за вписване в централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите, предвид възлагането на изпълнение на поръчка за съответната категория строеж.
Подаденият до Областния управител сигнал е от двама от участниците в процедурата. За посочените нарушения е сезирана и Комисията за защита на конкуренцията. Изложените в жалбата твърдения са и за наличие конфликт на интереси от страна на лице, работещо в община Борино и във фирмата, спечелила поръчката.