Три пъти ще бъдат увеличени базисните цени на земите от горския фонд до края на годината, а за атрактивните планински райони увеличението ще е до шест пъти

07 Декември 2009, 1848 прочита

Три пъти ще бъдат увеличени базисните цени на земите от горския фонд до края на годината, а за атрактивните планински райони увеличението ще е до шест пъти. Това каза зам. министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов на брифинг с журналисти на 7-ми декември в Смолян. Той бе на посещение по покана на народният представител от политическа партия "ГЕРБ" Николай Мелемов и областния управител инж. Стефан Стайков, във връзка с предстоящите реформи в горския сектор и изготвянето на новия Закон за горите. Базисните пазарни цени на горските имоти изразяват тяхната парична стойност в левове в зависимост от стойността на земята, месторастенето, насаждението, специалните полезни функции на горите, местоположението и други икономически фактори. В сферата на горите Смолянска област има изключително важно значение, тъй като има участие от почти 18% в общия приход, който се реализира в сектора. Закона за горите засяга цялата страна, но той засяга две трети от територията на област Смолян, каза още зам.-министър Костов.
На работна среща в сградата на Областна администрация, на която присъстваха народният представител от ПП "ГЕРБ" Николай Мелемов, кметове на общини, директорът на областна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване”, представители на Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство, Областна дирекция “Земеделие”, Сдружение на частни горовладелци, бяха обсъдени проблеми, нерешени въпроси и идеи за модернизиране на горското стопанство. Като много важен въпрос се открои проблема с инфраструктурата в гората. В тази връзка зам. министър Костов обясни, че предстои промяна в Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд. Там ще се въведат ясно разписани норми по отношение на горските пътища и колите, които извозват дървесина, тъй като те разрушават и общинските пътища, изчислени за лимитирани товари. Тези норми за превозните средства, които влизат и излизат от горите ще се изчисляват на база килограм на квадратен сантиметър натиск и ще се контролират изключително строго. В новият Закон се предвижда преструктуриране на регионалните горски стопанства, като техния брой ще се намали. Нежизнеспособните, малоимотни структури ще се слеят с по-големи. Те ще се управляват от мениджъри по ясни, прозрачни и конкурентни правила. По такъв начин ще се запазят персонала и сградния фонд, ще се повиши качеството на обслужване и стопанисването на горите, ще се подобрят търговските отношения. Броят на Регионалните дирекции по горите, които към момента са 16 ще се запази. Предвижда се създаването на Камара на лесовъдите, която да дава и отнема разрешителни. По този начин всеки горски ще носи персонална отговорност, затова какво е маркирал и какво е извозил. При установено нарушение лесовъдът – частен, държавен или общински, ще може да пише актове, а наказателното постановление ще се издава от Регионалните дирекции по горите, които ще станат контролни органи. В новият Закон за горите, който се подготвя и се очаква да влезе в сила в средата на следващата година ясно ще са разграничени контролните и стопански функции. Контролът ще се извършва от независим контролен орган, изцяло на бюджетна издръжка, който ще контролира всички дейности на територията както на държавните, така и на недържавните гори. Замените също ще са разписани в новия Закон, като търговски инструмент. Зам. министър Костов каза още, че приоритетно се разглеждат преписки за замени на земи от горския фонд, които са с важно общинско и инфраструктурно значение.
Като конструктивни, полезни и практични, доц. Костов определи предложенията дадени на срещата от кметовете и собствениците на недържавни гори, като каза, че при изготвянето на Закона ще бъдат взети под внимание всички правилни техни предложения.