При голям интерес от страна на жителите на община Чепеларе премина приемната на Областният управител в общинския център

08 Декември 2009, 1878 прочита

При голям интерес от страна на жителите на община Чепеларе премина приемната на Областният управител в общинския център.
Поставени бяха много и разнообразни проблеми. Част от тях са свързани с приватизационни сделки и техните ревизии, както и със съмнения, относно прозрачността на тези сделки. Към общинската администрация бяха отправени обвинения за опорочена практика с търговете, проведени от общината и чести нарушения, свързани с умишлено укриване на предварително необходима информация. Като пример бе посочен проект Красива България. Гражданин потърси съвет и съдействие за проблем с отказ на община Чепеларе за изпълнение на влязло в сила от 2004 година решение на Върховен административен съд.
Жители на Чепеларе поставиха въпроси, относно проблеми с кадастрални скици и граници по регулация на имоти; отводняване на повърхностно течаща по някои улици вода; спорове с общината за озеленяване в междублокови пространства, където са проектирани сгради … въпроси, чието решение касае общината, в лицето на кмета.
На вниманието на експертите се поставиха и въпроси във връзка с възникнали конфликти в горовладелческите кооперации с неравномерна собственост. За Чепеларе този въпрос е актуален, тъй като горите там са изключително частна собственост, а собствениците са обединени в кооперации. Конкретни проблеми според тях произтичат и от наличността на незаявени гори в ревирите, които са в съсобственост. Собствениците на гори изказаха мнение, за необходимост от промени в Закона за кооперациите. Направено бе предложение за въвеждане на квотен принцип при гласуване на решения. Според експертното мнение на специалистите, ако в Закона не е предвидена такава възможност, то тя би могла да залегне като правило в устава на кооперацията като демократичен документ.
Засегната бе и екологичната тема, като се подаде сигнал, че по пътя за обсерваторията на връх Рожен се разтоварват биологични отпадъци, което е проблем за преминаващите туристи. Хората споделиха, че са сигнализирали в РИОСВ, но няма резултат, тъй като са подали устна жалба. Сигнализирано бе за възникнал проблем с водоснабдяването на с. Проглед, поради презастрояване.
Представители на Обществен съвет в община Чепеларе изказаха притеснения във връзка с издадено разрешение на МОСВ от 2008 г., за проучвания на природни залежи върху терени, защитени по НАТУРА 2000. Те уточниха, че са изпратили писмо до министерството, с искане за достъп до повече информация. Според тях евентуалните компенсации не биха били достатъчни, тъй като подобни проучвания ще ликвидират туризма и ще нарушат екологичните норми в района. За изясняване на позициите бяха поканени и кметовете на с. Павелско и община Чепеларе.
До този момент от Областният управител инж. Стефан Стайков, не е искано становище по въпроса с геоложките проучвания в района на община Чепеларе. Г-н Стайков уточни, че е проведен разговор с представител на фирмата- изпълнител, който е уверил, че предвид позицията на местното население фирмата е променила приоритетите си в района. Областният управител увери представителите на обществения съвет, в своето сериозно отношение и политическа отговорност към подобни общественозначими проблеми, спазвайки всички нормативни възможности. Той ги поздрави за активната им гражданска позиция и обективното търсене на възможност за решение на подобни проблеми. На областния управител бе връчен писмен апел на обществения съвет.
В рамките на изнесената приемна, бе проведена среща между областния управител и кметските наместници на територията на община Чепеларе. Най-много въпроси бяха поставени по отношение липсата на инфраструктура, лошото състояние на пътищата и тяхното допълнително влошаване в следствие от нерационален извоз на трупи. Друга група проблеми, касаят основно въпроси, свързани със свиването на държавния бюджет и реалните възможности пред малките населени места.