Областният управител даде разрешение на община Смолян за удължаване срока на действие на договорите за обслужване транспортните линии от квотата на община Смолян

01 Февруари 2010, 1985 прочита

Областният управител даде разрешение на община Смолян за удължаване срока на действие на договорите за обслужване транспортните линии от квотата на община Смолян. Удължаването е за срок до 6 месеца, през които трябва да се проведе конкурс и се определят превозвачи за осъществяване на обществени превози по общински транспортни схеми. Инж. Стайков получи уверение от г-жа Янкова, че докладна записка, относно откриване на процедура за утвърждаване на общинската транспортна схема, ще бъде внесена още на заседанието на Общинския съвет, предвидено за средата на месец февруари.
Областният управител изпрати предупредително писмо до кмета на община Смолян – г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет, с което ги уведомява, че шестмесечният срок е окончателен и няма да бъде удължаван. При неспазване на изискването за провеждане на конкурс за възлагане на общинска транспортна схема, съществува реална опасност след 26-ти юли тази година, автобусните линии да останат без изпълнители. Това ще направи невъзможно пътуването на гражданите в градския транспорт, населените места от общината, в областта и страната.
В писмото на Областният управител се казва:
“УВАЖАЕМИ Г-Н АПОСТОЛОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯНКОВА,
Уведомявам Ви, че даденото от мен разрешение, за възлагане без конкурс, извършването на обществен превоз на пътници по утвърдените маршрутни разписания от РТС, за срок не повече от шест месеца, считано от 26.01.2010г., със Заповед № 43-А/ 26.01.2010 г., е взето в резултат от дълбоко премислена позиция, относно възможните негативни последици върху нашите граждани, от влошаването и преустановяването на транспортните услуги през настоящия зимен сезон.
В представена до мен справка е видно, че съгласно издадени заповеди на предишния областен управител с № 381-А/21.07.2008г., № 34-А/26.01.2009г. и № 1155-А/08.07.2009г., на основание чл.29 от Наредба № 2/ 15.03.2002г., на практика в последния двугодишен период, превозите се извършват без да са възложени чрез конкурс, което смятам за нередно и в разрез със законовите изисквания.
Искам да подчертая, че това мое силно компромисно решение, по отношение възлагането на превози без конкурс, ще бъде единствено и последно, защото законодателят е предвидил издаването на подобно разрешение само по изключение.
Моля, със съдържанието на настоящето писмо да бъдат запознати всички общински съветници на сесия на общинския съвет и заинтересованите лица.”