167 262 лева са предвидени за подпомагане храненето на децата до четвърти клас в област Смолян

05 Февруари 2010, 1917 прочита

С Решение № 45 на Министерски съвет от 01.02.2010 г. е приета “Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”, Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас"
Средствата за периода до 31.05.2010 по общини за област Смолян са: Баните- 4 685; Борино- 5 193; Доспат- 12 891; Девин- 16 668; Златоград- 15 433; Mадан- 17 394; Hеделино- 9 260; Pудозем- 16 741; Cмолян-59 591; Чепеларе- 9 406 лева.

Дейности по модула включват:
1. Осигуряване на закуски, мляко, чай и плодове на децата в подготвителните
групи на детските градини.
2. Подпомагане на обедното хранене и осигуряване на закуски, мляко, чай и плодове за учениците от подготвителните класове и от І - ІV клас в държавните и общинските училища, където е организирана целодневна организация на обучението и/или има възможност за столово хранене.

ФИНАНСИРАНЕ НА МОДУЛА
Средствата се разпределят, както следва:
От централния бюджет към бюджетите на финансиращите органи (първостепенните разпоредители с бюджетни кредити - ПРБК) по предложение на министъра на образованието, младежта и науката в зависимост от броя на учениците от І - ІV клас и децата от подготвителните групи и подготвителните класове, финансирани от ПРБК. Министърът на образованието, младежта и науката съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) може да предложи диференциране на средствата за едно дете или ученик в зависимост от обективните социално-икономически характеристики на общината.
Разпределението на средствата между училищата и детските градини се извършва от комисия, определена от ПРБК. Комисията приоритетно осигурява средства за училища с целодневна организация на обучение, която не е финансирана по реда на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г.
Училищата и детските градини, които желаят да получат средства по модула, подават заявка пред ПРБК, като посочват дейностите, за които кандидатстват.
Бюджет на модула 20 000 хил. лв., в т.ч. мониторинг.

ПРОЦЕДУРИ
1. В двудневен срок след приемането на програмата от Министерския съвет Министерството на образованието, младежта и науката публикува на електронната си страница информация за изпълнението на програмата.
2. Заявления за участие в модула за учебната 2009-2010 г. (остатъка от учебното време) се изготвят по образец на МОМН и се подават до съответните ПРБК до 14 дни след приемането на програмата от Министерския съвет.
3. Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити в 5-дневен срок от крайната дата за подаване на заявленията разпределя получените средства.
4. Училището или детската градина може да кандидатства за едно дете/ученик само за една от дейностите по модула.
5. Заявления за учебната 2010-2011 г. се изготвят по образец на МОМН и се подават до съответните ПРБК в периода 1 - 15 септември 2010 г.
6. Данните от заявките и изпълнението на модула се актуализират от ПРБК в периода 1 - 15 септември 2010 г.
7. В комисиите към ПРБК, разглеждащи заявленията и разпределящи средствата по училища/детски градини, участват и служители от дирекциите „Социално подпомагане” и представители на родителските общности по места.

Подпомагане на хранене получават само присъстващи в клас деца и ученици и присъстващи в подготвителната група деца.
Субсидиите може да се ползват за предоставяне на:
а) плод и/или мляко и/или зеленчук и/или закуска;
б) подпомагане на обедно хранене или закуска.

В училищата от интернатен тип или с общежитие и в детските градини
средствата по модула могат да се добавят към разчетените в бюджетите им средства за
хранене.
Отговорни институции по реализирането на модула са:
1. Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на
културата и Министерството на отбраната.
2. Общински администрации.
3. Държавни и общински училища, в които се осъществява обучение на ученици
от І до ІV клас и задължителна предучилищна подготовка.
4. Детски градини с подготвителни групи за задължителна подготовка.

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗ ЗА УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”
Средствата се разходват целево от Министерството на образованието, младежта и науката при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки, включително по реда на сключени рамкови споразумения. Критериите за разпределение на закупените автобуси и списъците с общини и държавни училища, които следва да получат ученически автобуси, се съгласуват с Националното сдружение на общините в Република България.

Крайният срок за подаване на заявление е 10-ти февруари 2010 година.