Със заповед на областния управител се въвеждат превантивни мерки срещу разпространението на заболяването инфлуенца (грип) по птиците на територията на област Смолян

22 Март 2010, 1689 прочита

На 22.03.2010 г. в Областна администрация гр. Смолян се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия /ПОЕК/. Присъстваха членовете на комисията от Регионалната ветеринарномедицинска служба, ОД на МВР, Регионална дирекция „Гранична полиция”, РЦЗ, РИОКОЗ, ОУ на „Гражданска защита”, ОД „Земеделие”, РИОСВ, РДГ и Областна администрация – Смолян.
Заседанието се проведе след получено съобщение за регистрирано огнище на болестта в селище, разположено в делтата на река Дунав, в близост до границата на Румъния с Украйна и след лабораторно потвърждение, че причинителят на заболяването е от високо патогенния щам Н5N1. Като най-вероятна причина за заболяването се сочи контакт на диви мигриращи птици с домашните птици в заразеното селище.
В тази връзка със Заповед на областния управител се въвеждат превантивни мерки срещу разпространението на заболяването инфлуенца (грип) по птиците на територията на област Смолян.
Съгласно заповедта се привеждат в състояние на повишена епизоотична готовност Регионалната ветеринарномедицинска служба, Областната и Общинските епизоотични комисии в областта. Незабавно следва да се проведат заседания на областната и общинските епизоотични комисии за предприемане на конкретни, спешни мерки за предотвратяване възникването на заболяването на територията на съответната община и област Смолян.
Директорът на РВМС – Смолян следва незабавно да организира: съвместни проверки с представители на Орнитоложки дружества, Ловно- рибарските дружества и Държавните горски стопанства, за наличие на прелет на диви птици, отклонения в здравословното им състояние и за трупове на умрели птици в районите на обитанието им; извършването на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване мерките за био- сигурност в промишлените птицевъдни обекти и в „задните дворове”; осигуряването на постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празничните и почивните дни на „горещи телефони”, на които да се приемат сигнали за повишена смъртност при домашни или открити трупове на диви птици.
Управителите на птицевъдни обекти и собствениците на „задни дворове” се задължават: да не допускат излизането на птиците извън птицевъдните обекти и дворовете; да не допускат контакт между диви и домашни птици; да съхраняват в закрити помещения фуражите за изхранване на птиците; да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от другите домашни птици; да уведомят незабавно ветеринарния лекар, обслужващ птицевъдния обект или населеното място за всяко отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност; да се засили охраната на птицекомбинат „Кокоинпекс” ООД и се осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащите от фермата транспортни средства и хора.
Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява лично от Областния управител.