Създава се В и К асоциация - Смолян

02 Юни 2010, 1760 прочита

Областният управител на област Смолян инж. Стефан Стайков, свиква на 03.06.2010 г. общо събрание, за учредяване на В и К асоциация - Смолян. Асоциацията се създава на основание Закона за водите. В състава и влизат кметовете или упълномощени представители от всички общини в областта, а държавата се представлява от областния управител, който по закон е и председател на асоциацията. Събранието ще се проведе от 14,00 часа в зала 201 на Областна администрация -Смолян.
Първото общо събрание ще протече при следния дневния:
1. Регистриране на участниците и приемане на дневен ред на събранието
2. Откриване и представяне на гостите
3. Учредяване на ВиК асоциация и разпределяне на дяловото участие
4. Други
Обхвата на действие на асоциацията е на територията на област Смолян, в граници, покриващи административните граници на областта. По закон в една обособена територия, може да функционира само една ВиК асоциация. По време на първото заседание ще се гласува дяловото разпределение в асоциацията. То е формирано на база брой жители, според последното официално преброяване. Разпределението на дяловете в асоциацията е - Държавата 35%, Общините 65%. Решенията в асоциацията се вземат с 3/4 от всички гласове. Общото събрание на асоциацията има изключително важни функции и ще приеме управлението на ВиК сектора на територията на областта. Предвижда се изготвянето и приемането на генерални стратегически планове за развитие и инвестиции във ВиК инфраструктурата и определяне на един за цялата област оператор, предоставящ ВиК услугата.
На събранието са поканени представители на МРРБ и МОСВ, както и директорът на “ВиК”- град Смолян.
От 15.30 ч. се предвижда брифинг за журналисти.