В Областна администрация Смолян под председателството на областния управител Стефан Стайков бе учредена Асоциация по ВиК

03 Юни 2010, 1762 прочита

Днес, 03.06.2010 г., в Областна администрация Смолян, под председателството на областния управител Стефан Стайков бе учредена Асоциация по ВиК –Смолян. Гост на първото заседание бе Любомир Полимиров, директор на дирекция “Инвестиционна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Всички ВиК съоръжения на територията на областта, които до този момент са се управлявали от общини, от ВиК дружества, от държавата или частни фирми ще бъдат прехвърлени за управление на ВиК Асоциацията. Според последните промени в Закона за водите /юни, 2009 г./, дяловото участие на държавата в Асоциацията е 35 %, а останалите 65 % ще се разпределят между общините в областта. Разпределението е формирано на база брой жители в съответната община, според последното официално преброяване.

Разпределяне на определеното процентно съотношение на гласовете между общините, съобразно обхвата на обособената територията на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Смолян, обявено с Решение №РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на МРРБ, публикувано в ДВ бр. 7/26.01.2010 г. е както следва:

1. Областна администрация Смолян- 35 %
2. Община Смолян, 47 231 жители - 21,92 %
3. Община Баните, 6 765 жители- 3,14 %
4. Община Борино, 4 109 жители - 1,91 %
5. Община Девин, 15 010 жители -6,96 %
6. Община Доспат10 276 жители - 4,77 %
7. Община Златоград, 14 042 жители - 6,52 %
8. Община Мадан, 13 812 жители - 6,41 %
9. Община Неделино, 8 715 жители - 4,04 %
10. Община Рудозем, 10 875 жители - 5,05 %
11. Община Чепеларе, 9 232 жители - 4,28 %

Асоциацията по ВиК е юридическо лице със седалище и адрес Областна администрация на съответната обособена територия. Тя не е търговско дружество и не формира и разпределя печалба. Органи на управление са общото събрание, което се състои от представител на държавата в лицето на областния управител и общините. Председател е представителят на държавата. Организацията и дейността на асоциацията се определя от правилник, издаден от министъра на регионалното развитие след съгласуване с министъра на околната среда и водите. Асоциацията по ВиК определя ВиК оператора по реда на Закона за водите или избира такъв по реда на Закона за концесиите, приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на услугата и поддържането на системите, включително за поемане на финансови задължения от ВиК оператори, изработва и приема дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма за съоръженията на съответната територия, приема решения за промяна на границите на обособената територия и други.