Конкурс за незаети длъжности

25 Юни 2010, 2428 прочита


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
Смолян, бул“България”№14, тел.0301 /60192, факс 0301/ 62333, e-mail: obl_adm_sm@bsbg.net; http://www.region-smolyan.org


ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 3, ал. 4 и
чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавните служители и заповед № АП-05-11-987 от 24.06.2010 г. на Областния управител

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

1. За длъжността – Младши юрисконсулт към дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
 степен на образование – висше, образователно-квалификационна степен “магистър”, специалност “Право”;
 професионален опит – не се изисква;
 минимален ранг – V младши;
3. Информация за длъжността:
 правно-нормативно обслужване на областна администрация;
 изготвяне на правни становища и юридически консултации по проблеми, свързани със законосъобразното осъществяване правомощията на областния управител и функциите на областна администрация;
 осъществяване на процесуално представителство на администрацията, когато е надлежно упълномощен.
4. Начин за провеждане на конкурса:
 решаване на тест - включва въпроси свързани с устройството и функционирането
на администрацията и с професионалната област на длъжността;
 интервю - цели да бъдат установени професионалните и делови качества,
необходими за изпълнението на длъжността и способността за работа в екип.
5. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 335 лева.
6. Брой работни места – 1.
7. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
 заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение № 2/ към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
 копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител.
 други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Кандидатите за конкурсната длъжност да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
8. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 10 дни от публикуване на обявата на адрес: гр. Смолян, бул. “България” № 14, ет. 2, стая 211 “Човешки ресурси”, лично или от техни упълномощени лица. При подаване на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика.

9. Съобщения във връзка с конкурса
Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
 на информационното табло в сградата на Областна администрация, служебен вход и в Интернет сайта на администрацията на адрес: http://www.region-smolyan.org.
 лице за контакти – Ема Бандева,държавен експерт „Човешки ресурси” тел. 0301/60181
инж. СТЕФАН СТАЙКОВ
Областен управител
на област Смолян