Представители на Министерството на труда и социалната политика ще представят Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г.

14 Юли 2010, 1617 прочита

Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г., която бе приета от Министерски съвет на 12 май т.г. ще бъде представена пред областния съвет по етнически и демографски въпроси в Смолян. Това ще стане на 15 юли, от 13.30 часа, в зала 201 на Областна администрация. Програмата ще бъде представена от Милен Миланов, съветник на министъра на труда и социалната политика и национален координатор на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г”.
Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси възобнови дейността си в средата на месец юни тази година. Негови членове са: Тодор Петканов - началник на РИО Смолян; д-р Мими Кубатева - директор на РИОКОЗ Смолян; д-р Монка Тодорова - директор на РЦЗ Смолян; Сийка Иванова - директор на РДСП Смолян; Комисар Кирил Хаджихристев - директор на ОД МВР Смолян; Боряна Цочева - директор на ОД „Земеделие” Смолян; инж. Елена Хасъмова - директор на РДНСК Смолян; Стефан Хубчев - директор на Бюро по труда Смолян; Татяна Кацарова - директор на Териториално статистическо бюро; Румяна Михайлова - председател на РС на КНСБ Смолян; Росен Кичуков - секретар на община Баните; Анелия Джебирова - зам.-кмет на община Борино; Бисер Чаушев - зам.-кмет на община Доспат; Елмира Угорлиева-Пехливанова - зам.-кмет на община Златоград; Мария Близнакова - зам.-кмет на община Мадан; Николай Бояджиев - кмет на община Рудозем; Петър Харадинов – секретар на община Смолян; Васка Дърбоклиева - зам.-кмет на община Чепеларе.
Социалното включване и интеграцията на българските граждани от ромски произход е дългосрочно предизвикателство, което изисква мобилизация на всички институции и на гражданското общество за постигането на напредък в редица конкретни обществени сфери: заетост, образование и професионална квалификация, здравеопазване, благоустройство и жилищна политика, култура, както и недопускане на дискриминация, и задълбочаване на бедността.
Политиката на Република България е съобразена с политическата рамка на Европейския съюз за съблюдаване на принципа за гарантиране на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация въз основа на различни признаци, включително етнически произход. Необходимо е възприемане на подход за иницииране на позитивни действия спрямо ромската общност, като е важно това да става в условията на прозрачност при осъществяването им, при наличие на обществено съгласие и при стриктно спазване на общоприетите демократични принципи.