Върховният административен съд на Република България отмени решение № 248/02-10-2009 г. на Общински съвет- Баните за продажба на спортен комплекс

11 Август 2010, 1457 прочита

Върховният административен съд на Република България отмени решение № 248/02-10-2009 г. на Общински съвет- Баните, с което е прието да се извърши продажба на недвижим имот - заведение за обществено хранене, водна пързалка и плувен басейн /спортен комплекс/, включващ масивна сграда, беседка, едноетажна сграда, съблекалня, плувен басейн, малък басейн с водна пързалка, ведно със земята с обща площ от 3791 кв. метра, находящ се в УПИ-І по ПУП на с. Баните, частна общинска собственост. Решението бе отнесено към Административен съд Смолян за отмяна като незаконосъобразно със Заповед на Областният управител от 20.10.2009 г. На първа инстанция решението на съда бе постановено в полза на Общински съвет Баните. То бе обжалвано от Областния управител пред Върховният административен съд, който излезе с Решение по казуса на 9-ти август, което се отменя решението на Общински съвет Баните. В мотивите по делото е записано, че решението, чиято законосъобразност е оспорена, е взето на основание Закона за местно самоуправление и местна администрация, но обекта, предмет на разпореждането попада под режим на Закона за физическото възпитание и спорта. Там е записано, че общинските съвети определят статута на общинските спортни обекти, условията и реда за предоставянето им на спортните организации и вземат решения за разпореждане със спортни обекти, частна общинска собственост, но разпореждането трябва да бъде разпоредено в интерес на населението на общината и в интерес на развитието на спорта и физическото възпитание, съгласно нормите на ЗФВС. Поради това решението на Общинския съвет, макар и взето в условията на оперативна самостоятелност е незаконосъобразно, тъй като противоречи на този закон.