Изготвен е Проекта за областна здравна карта на област Смолян, който ще бъде предложен за одобрение на Министерство на здравеопазването

23 Септември 2010, 1580 прочита

Под председателството на Областния управител инж. Стефан Стайков комисия за съставяне на областна здравна карта прие проект, който ще бъде изпратен в Министерството на здравеопазването. В заседанията участваха представители на Районния център по здравеопазване, Районната здравноосигурителна каса, Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, Районната колегия на Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Конфедерация „Защита на здравето” за регион Смолян, и на общините Баните, Смолян, Девин, Мадан, Рудозем и Златоград. Председателят на РЛК на БЛС Смолян д-р Емилия Апостолова оттегли участието си от заседанията на комисията, на основание Решение на УС на БЛС и НС на БЛС от 16.09.2010г. Проектът е разработен в съответствие с приетите промени в Закона за лечебните заведения и по зададена от Министерството на здравеопазването методика. В началото му са посочени данни за територията и населението на Област Смолян и за разстоянието между общинските центрове. Първият раздел на картата включва информация за първичната извънболнична помощ – брой на практиките по обща и дентална медицина, минимален и максимален брой пациенти, регистрирани в дадена практика и др. Вторият раздел е за специализираната извънболнична медицинска помощ, а третият за болничната медицинска помощ – брой на лечебните заведения в областта, брой на болничните легла, специалисти в болничните заведения и др.
Членовете на комисията обсъдиха проекта и го подложиха на дискусия. Протоколът беше подписан и ще бъде изпратен в Министерството на здравеопазването. Ако бъде одобрен, документът ще се превърне в част от Националната здравна карта, която трябва да стане факт до края на 2010 година.
Според предложението на комисията, в Област Смолян ще функционират четири многопрофилни болници за активно лечение – в Смолян, Девин, Златоград и Мадан. Комисията предлага на здравното министерство Психодиспансерът да се преобразува в Център за психично здраве. За Областния диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар предлага на принципала, леглата за дейностите по пулмология и фтизиатрия да бъдат преструктурирани в отделение по пулмология и фтизиатрия към МБАЛ Смолян, в съответствие с разпоредбите на Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. В документа има и предложение за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ в областта.
Проектът на Областна здравна карта, заедно със съпътстващите документи, ще бъде изпратен в Министерство на здравеопазването, където комисията ще бъде поканена, за да го защити.