Областният управител предостави разрешение за отстрел на една проблемна кафява мечка в района на селата Виево, Кутела и Петково, община Смолян

07 Октомври 2010, 1795 прочита

Във връзка с предприемане на мерки за решаване на проблема „мечка-човек” в област Смолян, на основание протоколи на междуведомствени комисии, които са извършвали проверки на обстоятелствата на местата с нанесени щети от вида кафява мечка и Разрешително №284/16.09.2010 г. на Заместник-министъра на околната среда и водите, областният управител Стефан Стайков издаде заповед за отстрел на една проблемна кафява мечка (Ursus arctos) от района на селата Виево, Кутела, Петково, община Смолян, област Смолян, по смисъла на Плана за действие за кафявата мечка в България.
Отстрела е възложен на ЛРС „Глухар”, с. Славейно, с договор за възлагане на подборен отстрел на една проблемна кафява мечка. По силата на сключения договор ЛРС „Глухар”, се задължава при реализиране на приходи от отстрела, да закупи с половината от тях, в срок най-късно до 31.05.2011 г. електропастири и фотокапани, които да се използват на територията на описания район. Добитият трофей се регистрира по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие. Трупът и месото на мечката се предоставят за изследване на Националния природонаучен музей.
В срок до 31.05.2011 г. ловното сдружение следва да изпрати в Областна администрация – Смолян отчет за закупените електропастири и фотокапани и информация за местата, където са поставени.
Срока на разрешителното е 31 декември 2010 г.