Областният управител участва в първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Техническа помощ”

25 Април 2007, 1921 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов участва в заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Техническа помощ” /ОПТП/ вчера в София.
На срещата са били обсъдени и приети правила за работа на комитета, кодекс за поведение на членовете, както и Декларация за липса на конфликт на интереси на членовете на Комитета за наблюдение на ОПТП.
Това е първото заседание на комитета и се организира от Министерството на финансите. В комитета членуват 35 души, сред които е и областният управител на Смолян.
ОП "Техническа помощ" ще подкрепя проекти, които помагат за изпълнение на вътрешноинституционалните дейности, финансирани по структурните и Кохезионния фонд, координация на програми, усъвършенстване на Информационната система за наблюдение и управление на средствата от ЕС.
Седемте оперативни програми, по които страната ни има възможност да получава безвъзмездно финансиране от ЕС, са «Транспорт», «Околна среда», «Развитие на човешките ресурси», «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», «Административен капацитет», «Регионално развитие» и «Техническа помощ».
Ролята на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Техническа помощ” е свързана предимно с наблюдение на работата на съответните комисии при подбора и одобряването на проектите, както и с наблюдение за цялостното и правилно изпълнение на програмата.


Невелина Караасенова
Ст.експерт“Връзки с обществеността”
25.04.2007 г.