Съгласувана е Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян, която ще се изпълнява за пет годишен период /2011 – 2015 година/

02 Ноември 2010, 1788 прочита

На 28 октомври 2010 г. се проведе заседание на Областния съвет за развитие, на което беше съгласувана Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян, която ще се изпълнява за пет годишен период /2011 – 2015 година/.
С промените в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), приети в началото на 2010 г. стартира процес на стратегическо планиране, освен на общинско и на областно ниво. Новите моменти регламентират задълженията на областния управител и на общинските съвети за организиране разработването на стратегии за развитието на социалните услуги, съответно на регионално и на общинско ниво.
Факт е, че социалните услуги, развивани до сега на общинско равнище, са имали потенциал за създаване на дейности по-близо до бенефициентите, но този подход се оказва неефикасен, както по отношение на качеството им и достъпа до тях, така и от гледна точка на системата за финансиране. Чрез дългосрочното стратегическо планиране на областно ниво се цели да се преодолее дисбаланса в развитието им по общини и да се осигури равен достъп до качествени социални услуги на хората от рисковите групи от цялата област. Регионалния принцип на планиране позволява иновативни идеи и възможности за междуобщинско сътрудничество, стимулира инициативността и създава условия за максимална гъвкавост на икономически по-изгодни и качествени социални услуги.
Разработването на стратегията е част от общия унифициран процес за регионално планиране на социалните услуги, обхванал 25 области в страната. Моделът, който се следва е пилотно приложен през 2009 г. от УНИЦЕФ в областите Русе, Видин и Перник.
Областната стратегия е разработена като секторна политика в област Смолян, и е създадена в процес на изключително активно партньорство между всички заинтересовани страни (Областна администрация, РДСП, общински администрации и съвети, структури на АСП, местни структури на централната държавна власт, НПО, и други). Цялата координация и организация на работа в периода април- октомври е водена от областен оперативен екип от състава на Областна администрация и Регионална дирекция „Социално подпомагане”. УНИЦЕФ България оказваше методическа помощ като проведе 3 обучения на всички областни екипи. Област Смолян е една от малкото области, които успешно финализираха процеса в указаните срокове.
Веднага след стартиране на работния процес, в периода април-май 2010 г., на територията на областта са създадени областен и общински оперативни екипи, които да бъдат ангажирани с прекия процес на оперативна работа. Работата започна със събиране на информация и анализ на ресурсите и рисковите групи за всяка от десетте общини в областта. Водещо в диагностиката на социалната сфера бе съобразяването със спецификата на региона, параметрите на конкретната ситуация, в която живеят рисковите групи и уязвими общности и търсене на реалистична оценка на техните потребности и възможности за развитие. Всички общински анализи, съгласно установената процедура са съгласувани и одобрени с решения на общинските съвети в периода юни- юли 2010 г.
Следващият етап бе процесът на същинското стратегическо планиране. Той се осъществи в периода август – октомври, като акцента е поставен върху оформяне на цялостната концепция за развитие на социалните услуги на общинско ниво и търсене на възможности за междуобщинско сътрудничество при планиране на услугите. Последва широко обсъждане и съгласуване на работния вариант на областната стратегия с всички заинтересовани страни, която е предложена за съгласуване като секторна политика и от Областния съвет за развитие.
Проведени бяха няколко големи работни срещи, организирани от областния оперативен екип, в които на доброволен принцип участваха представители на всички заинтересовани страни. Водена бе непрекъсната кореспонденция и текущи консултации между областния екип и всички общински екипи, през различните етапи на разработване на стратегията.
Ролята и задачите на общините и институциите на областно ниво, както и всички ангажирани страни в изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги са описани подробно в документа и се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Подробно са разработени източниците на финансиране на Стратегията – необходимите средства за финансиране на планираните социални услуги в областта, структурата на средствата за финансиране на социалните услуги по общини, както и други възможни ресурси и източници на финансиране. При определяне източниците на финансиране се дава приоритет на делегирането от държавата на средства за общините, които предоставят социалните услуги, съобразно местните потребности, както и на средства от структурните Европейски фондове. Описани са подробно мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, на доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативния план с времева рамка за изпълнение на стратегията.
Стратегията включва както съществуващите вече услуги, така и развитието на нови социални услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги, техния обхват и връзката по между им. Освен това стратегията показва необходимостта от засилване на хоризонталните мерки и дейности с другите сектори като здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура, които имат ключово значение за социалното включване и развитието на социалните услуги, предвид спецификата на региона.
Областната стратегия за социални услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни. Общинските съвети и администрации отговарят за цялостното изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхна територия. След съгласуването на стратегията от Областния съвет за развитие и утвърждаването и от Областния управител, те разработват, приемат и прилагат общински стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги.